I. AZ ISZLÁM FELÖLELI AZ ÖSSZES VALLÁST;
A SZCIENTOLÓGIA MINT A VALLÁSOK VALLÁSA

Az iszlám alapítója Mohamed (béke legyen vele és utódaival). A Koránban, amely a muszlimok abszolút hite szerint Isten szava, legnagyobb meglepetésünkre azt találjuk leírva, hogy az igazságot, amely ebben az univerzumban e világ megteremtése előtt létezett, ugyancsak iszlámnak hívják. Isten minden hírnöke és prófétája Ádám óta az „iszlám”-ot tanította. Az iszlám prófécia verbális hagyományai szerint Isten hírnökeinek száma állítólag 313, a próféták száma pedig állítólag 120 000.

A kinyilatkoztatás szerint Isten hírnökei és prófétái minden közösségbe, törzsbe és fajba el lettek küldve, és mindegyikük a maga nyelvén ugyanazt az igazságot terjeszti. A Korán 2. fejezetének 136. verse így szól: „Mondjátok! Hiszünk Allahban és abban, ami leküldetett hozzánk, és abban, ami leküldetett Ábrahámhoz, Izmaelhez, Izsákhoz, Jákobhoz és a törzsekhez, és abban, amit Mózes és Jézus kapott, és abban, amit a próféták kaptak az Uruktól. Nem teszünk különbséget közöttük, és mi Allahnak engedelmeskedünk.” Vegyük ezt az arab szót: farak, amelynek fordítása itt: nem teszünk különbséget. A szó további jelentései: elválaszt, elkülönít, keresztülgázol és eltérő. Tehát ez a rész a Koránból nemcsak azt jelenti, hogy ne különböztessünk meg hátrányosan más vallásokat, hanem azt is, hogy ne különítsük el őket, és ne gázoljunk keresztül rajtuk. Ez nem csupán toleranciát jelent a zsidók, a keresztények, a hinduk, a buddhisták és a sintoisták iránt, hanem azt is, hogy harmonikus egységben éljünk velük. Ezt tanítja az iszlám világa. És ezért, ha egy muszlimnak az iszlámról kellene beszélnie, akkor természetes módon a kereszténységről, a buddhizmusról, a hinduizmusról, a sintoizmusról és más vallásokról is beszélne, a megértésének határain belül. Ez az eredeti iszlám, ahogy a prófécia feltárta Mohamednek (béke legyen vele).

Összehasonlításképpen, a Szcientológia, ahogy Hubbard kifejtette, a vallások vallása. Erről szó esik a Bevezetés a Szcientológiába című videóban, amikor a riporter megkérdezi Hubbardtól, hogy a római katolikus egyház vagy az anglikán egyház hívői lehetnek-e tagjai a Szcientológiának. L. Ron Hubbard azt válaszolta, hogy igen, és azzal folytatta, hogy a Szcientológia a vallások vallása.

Az iszlám tradícióhoz való jelentős hasonlóságként fogható fel, hogy Hubbard Az Ember reménye című, 1955. június 3-án tartott előadásában elmondta:

Szeretném... hogy hódolatunkat fejezzük ki a múlt nagy szellemi vezetőinek – nem a modern idők, hanem a múlt szellemi vezetőinek –, mert ezek az emberek elegendő hagyományt adtak át ahhoz, hogy tudomásunkra hozzák a tényt, hogy az embernek van szellemi oldala. Ezeket a nagy szellemi vezetőket felakasztották, szidalmazták, félremagyarázták, rosszul idézték, és egyáltalán nem értették, mégis az ő kezük adta tovább a fáklyát évszázadokon át, hogy végre elérhessük azt a csúcspontot, ahol az Ember számára nagyobb képességeket, a jövője számára pedig némi reményt teremthetünk. […]

És az egyik embert, aki továbbadta, Mózesnek hívták. És újra továbbadták egy Krisztus nevű embernek. És ő ezt továbbadta, és még az arab népeknek is javára vált saját prófétájukon, Mohameden keresztül.

Az út a boldogsághoz című füzetben Hubbard azt írta:

A tolerancia jó alapkő az emberi kapcsolatok építéséhez. Ha valaki végigtekint azon a mészárláson és szenvedésen, amelyet a vallási intolerancia okozott az emberiség egész történelme során, és még a modern korokba nyúlóan is, akkor láthatja, hogy az intolerancia nagyon túlélésellenes tevékenység.

A vallási tolerancia nem azt jelenti, hogy nem juttathatjuk kifejezésre saját hitünket. Viszont azt igenis jelenti, hogy a másik vallásos hitének és meggyőződésének aláásására vagy megtámadására irányuló törekvés mindig is egyenes út volt a bajba.

A Szcientológia Egyház hitvallásában Hubbard azt írta:

Mi, akik az Egyházhoz tartozunk, hisszük,

hogy minden ember egyenlő jogokkal lett teremtve, fajára, bőrszínére vagy vallási hovatartozására való tekintet nélkül;

hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van saját vallásos gyakorlataihoz és azok végzéséhez; […]

hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van létrehozni, kiválasztani, segíteni vagy támogatni saját szervezeteit, egyházát és kormányát.

Látható tehát, hogy L. Ron Hubbard munkái e tekintetben feltűnően hasonlítanak az iszlámra.

II. Az iszlám jelentése
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE