A Szcientológia mint új vallás

Észben tartva a fentebb felsorolt öt kategória megtárgyalását, most megpróbáljuk megnézni, hogy mi a Szcientológia Egyház szerepe és helye az „új vallások”-nak nevezett mozgalmak gyorsan növekvő tömegén belül, főleg tanításait, gyakorlatait és szervezeteit illetően. A döntő kérdés ismét a következő: „vallás”-e a Szcientológia, vagy sem? Ez a jelentés összevethető Bryan R. Wilson brit vallásszociológus másik tanulmányával, aki a Szcientológiát a vallás következő általános paraméterei alapján tanulmányozta:

a) meggyőződések, gyakorlatok, kapcsolatok és intézmények olyan dolgokkal kapcsolatban, mint a természetfeletti, az ember végső meghatározottsága stb.,

b) gyakorlatok, amelyek az engedelmességet, a tiszteletadást vagy a vallási imádatot szolgálják,

c) a vallási élet kollektív vagy csoportos jellege.

Több világvallás gondos tanulmányozása után Wilson részletes leírást ad a Szcientológiáról mint teológiáról és intézményről. Fontos végső kijelentései között szerepel, hogy „a vallások az idők során változnak”, és hogy „a vallás mint olyan változásokon megy keresztül”.

Wilson felismeri a „változás” fontosságát, amikor olyan tényekre fekteti a hangsúlyt, amelyekben mi is osztjuk nézetét: „az újabb vallások” vagy „a modern mozgalmak nem felelnek meg a (viszonylag időtlen) modellünk összes elemének”. Wilson végső kijelentése pedig: „a Szcientológia hiteles vallás, és akként kell tekinteni rá.”

Következőként megvizsgáljuk a Szcientológiát a vallás öt dimenziójának fényében.

A) Kognitív dimenzió

A Szcientológia kognitív dimenziójáról tanúskodik, hogy egyedülálló és részletes képet alkot a világról és az univerzumról a nyolc dinamikára vonatkozó doktrínájában, amely a teljes létezést nyolc különálló síkra bontja, és ennek csúcsán a szellemi birodalom és Isten van. Az, hogy a szcientológusok hisznek a természetfeletti létezésében, bele van ágyazva abba, hogy hisznek igazi önmagunkban mint szellemben – ez a thetán –, a thetán több ezer korábbi életen keresztüli halhatatlanságában, továbbá hisznek a szellemi világban és Istenben. E természetfeletti erőkön és Istenen keresztül határozzák meg a sorsukat, a szükségleteiket és az értékeiket.

A Szcientológiát kétségtelenül írástudó vagy „könyves” vallásként kell jellemezni. Hagyományainak továbbadása csaknem kizárólag a hitvallásán, valamint Alapítójának kötetekre rúgó írásain és előadásain keresztül történik.

B) Rokonszenvi vagy emocionális dimenzió

A Szcientológia rokonszenvi vagy emocionális dimenziója megtalálható a Szcientológia gyakorlata és a természetfeletti birodalom közötti szoros kapcsolatban. A Szcientológia vallási élményét az auditálás és a képzés adja, amelyeken keresztül a szcientológusok érintkezésbe kerülnek a szellemi realitásukkal. Ez az érintkezés különösen feltűnő az auditálásban, amelynek során egy Szcientológia-lelkész a thetánt előző életeken vezeti keresztül, és közben múltbeli szellemi károsodásokat oldanak meg. Arra tett erőfeszítéseik révén, hogy koordinálják és kiegyensúlyozzák a nyolc dinamikájukat, a szcientológusok érintkezésbe kerülnek a szellemi síkkal és Istennel. A szcientológusok úgy gondolnak önmagukra és másokra, mint szellemekre (nem mint testekre), amelyek élete túlmutat a fizikai dimenzión. Általában hasonló nézőpontjuk van, és szolidaritást mutatnak más lények és a szellemi univerzum iránt.

C) Akarati vagy viselkedési dimenzió

A Szcientológia vallás akarati vagy viselkedési dimenziója az alapvető rítusaiban (auditálásnak és képzésnek nevezett vallási gyakorlatok) és az átmeneti rítusaiban (házassági, temetési és névadó ceremóniák) nyilvánul meg. A Szcientológia doktrínája a legmagasabb szintű etikus viselkedést is elvárja híveitől, és viselkedési kódexek alaposan kidolgozott rendszere ad útmutatást a magatartáshoz. Ezek megtalálhatók a Szcientológia „etikai és igazságszolgáltatási rendszerének” általános alapelveiben, továbbá a konkrétabb kódexekben, amilyen az Auditorkódex, a Tanfolyam-felügyelői kódex, a Becsületkódex és a Szcientológus kódex.

D) Szociális dimenzió

A Szcientológia vallás szociális dimenziója a komplex egyháztanában tükröződik. A Szcientológia Egyház nemzetközi egyházi hierarchiája több szintet, továbbá több konkrét szervezetet foglal magába, amelyek funkciója, hogy felügyeljék az ortodoxiát és az egyes egyházak tevékenységeit. A Nemzetközi Szcientológia Egyház (CSI) az egyházi hierarchia „anyaegyháza”, amely felügyeli a vallás gyakorlását és propagálását világszinten. A Religious Technology Center közvetlenül felelős a Szcientológia Írásainak tisztaságáért és a vallás ortodox gyakorlásáért.

Az egyes egyházak a CSI felügyelete alatt hierarchikus rendszerbe vannak szervezve, amely tükrözi, hogy milyen szintű vallási szolgáltatásokat nyújthatnak. Például a Szcientológia Egyház Flag Szolgáltató Szervezet Floridában a legmagasabb szintű Szcientológia vallási szolgáltatásokat nyújtja, a szerte a világon megtalálható különféle „haladó szervezetek” és „Saint Hill egyházak” pedig közepes szintű vallási szolgáltatásokat nyújtanak. Alattuk helyezkednek el a helyi Szcientológia-egyházak, Szcientológia-missziók és önálló lelkészek, akik az alacsonyabb és legalacsonyabb szintű szolgáltatásokat nyújtják. Minden egyes ilyen szintet felügyel egy-egy olyan egyházi szervezet, amely a CSI-nek van alárendelve.

E) Kulturális dimenzió

A Szcientológia kulturális dimenziója gazdag és változatos. Bár a Szcientológia új, már rendelkezik egy jellegzetes kultúrával, amelynek számos egyedi vonása van. Saját nómenklatúrája van (két külön szótárban), olyan kifejezésekkel, mint „thetán”, „Clear” és „auditálás”, hogy csak néhányat említsünk. Saját naptára van, olyan ünnepnapokkal, mint L. Ron Hubbard születésnapja, az „auditornap” és más napok, amelyeknek csak a szcientológusok számára van jelentőségük. Vannak a Szcientológia számára nagy vallási jelentőséggel bíró különleges helyek, ahová a tagok zarándokutakat tesznek, mint például Hubbard otthona az angliai Saint Hill Manorban, illetve a Szcientológia Egyház Flag Szolgáltató Szervezet Floridában.

A szcientológusok az életüket szigorúan a Szcientológia Írásainak megfelelően élik. A Szcientológia-etikát és -erkölcsöt alkalmazzák a mindennapi ügyeik intézésekor, a másokkal való kapcsolataikban és a családjuk felnevelése során. Sok szcientológus íratja a gyerekeit olyan iskolába, amely a Szcientológia alapelveit alkalmazza – például a Hubbard által kifejlesztett tanulási módszereket. A szcientológusok minden korosztálya drogmentes, és nagyon ellenzik a drogfogyasztást.

A vallásuknak leginkább elkötelezett szcientológusok – a Sea Organization tagjai – közösségi életmódot folytatnak, gondoskodnak egymás napi és gazdasági szükségleteiről, amilyen a táplálék, a szállás és az orvosi szükségletek, jellegzetes egyenruhát viselnek, saját szokásaik szerint élnek, és munkaidejüket csaknem teljes egészében a vallásuk szolgálatának szentelik. A Szcientológia Egyház az összes funkciójával együtt egyértelműen egy „életmód” azok számára, akik a vallási rendjében szolgálnak.

IX. Következtetések
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE