Újságírói Etikai Charta a vallásos hit vagy meggyőződés tiszteletben tartásáról

1. BECSÜLETESSÉG ÉS SZÁMONKÉRHETŐSÉG

Az újságírókon számon kérhetők tetteik társadalmi és politikai következményei, és kötelesek fenntartani a legmagasabb etikai és professzionális standardokat.

Az újságíróknak lelkiismeretesen törekedniük kell arra, hogy az igazságról számoljanak be; tartsák tiszteletben az emberek jogát az igazság megismerésére; győződjenek meg róla, hogy minden, általuk terjesztett információ megfelel az igazságnak, és objektív; azonnal és jól láthatóan korrigáljanak minden kézzelfogható tárgybeli pontatlanságot; és tegyék lehetővé a válaszadás jogát, amikor az helyénvaló.

A média [43] felelős minden olyan anyagért, amely rajta keresztül kerül kiadásra.

2. A SZÓLÁSSZABADSÁG ÉS AZ ETIKAI SZÁMONKÉRHETŐSÉG

Az emberek információkhoz való joga alapvető jog, és a szabad és demokratikus társadalom alapköve. Tehát a média létfontosságú szerepet játszik a társadalomban, ami komoly felelősségérzetet követel meg a nagyközönség irányában. A szólásszabadság, az információ szabadsága és a sajtószabadság jelentik a demokrácia központi elemét. Egy szabad, független média létfontosságú az átláthatóság, valamint a nyílt és erős demokratikus társadalom biztosításához; tevékenyen részt vesz a hatékony demokratikus rendszerek kifejlesztésében és megerősítésében.

A felelősségteljes média felismeri, hogy az információ szabad áramlása létfontosságú, és tisztában van azzal, hogy milyen hatást gyakorol a közfelfogás formálására. Figyelemre méltó a nagyközönség iránti etikai felelőssége, és hogy mennyire tiszteletben kell tartania és védelmeznie kell az emberi jogokat.

A felelősségteljes média joga és kötelessége bemutatni és kommentálni minden közérdeklődésre számot tartó ügyet, tiszteletben tartva az egyének és intézmények jogait és szabadságjogait. Ez mindenki számára előmozdítja a megértést és a demokratikus folyamatokban való részvételt.

Egy felelősségteljes média a pluralista véleménykülönbségek határain belül szabadon kifejezi a személyes vagy csoportvéleményeket. Elfogadja, hogy a szólásszabadság ki lehet téve megszorításoknak és korlátozásoknak, amikor más alapvető jogokat veszélyeztet. Különleges gondosságot igényel az is, hogy ne sértsen meg más alapvető emberi jogokat, és számításba vegye az egyének jogát a magánélethez, a tisztelethez és a méltósághoz, miközben elősegíti az információ szabad áramlását.

A felelősségteljes média tiszteletben tartja az uralkodó etikai és erkölcsi standardokat, és elkerüli, hogy kiszolgálja a szenzációhajhászást vagy a profanizálást.

A felelősségteljes média elősegíti az emberek tájékozódáshoz való jogát és szólásszabadsághoz való jogát. Az a célja, hogy elősegítse az információ szabad áramlását és az átláthatóságot, és tartja magát azokhoz az alapelvekhez, amelyek előmozdítják és fenntartják az emberi méltóság és a vallásos hit iránti tiszteletet, ahogy az a vallások rágalmazása ellen hozott ENSZ-határozatban is kifejezésre jut.

Egy felelősségteljes média békére, demokráciára, társadalmi haladásra és az emberi jogok tiszteletben tartására törekszik. Elismeri, tiszteletben tartja és megvédi a vélemények sokféleségét. Szembehelyezkedik a diszkriminációval, bármin is alapuljon.

A felelősségteljes média komoly erőfeszítéseket tesz arra, hogy csökkentse a tudatlanságot, elősegítse a nagyobb megértést, enyhítse a népek közötti kulturális és vallási érzéketlenséget, és lehetővé tegye az országok közötti párbeszédet.

A felelősségteljes média gondoskodik róla, hogy a képek bemutatása és terjesztése ugyanolyan követelményeknek feleljen meg, és ugyanúgy a legmagasabb etikai standardokat kövesse, mint az írásos vagy szóbeli megnyilvánulások.

3. A VALLÁSI DISZKRIMINÁCIÓ ÉS AZ ETIKAI SZÁMONKÉRHETŐSÉG

A felelősségteljes média az alapvető jogokat védelmező felügyelő szervezetként működik. Így aztán nem segíti elő és nem szítja fel a nemzetiségi hovatartozáson, valláson, kulturális hagyományokon vagy hasonló dolgokon alapuló diszkriminációt. Felismeri és tiszteletben tartja a sokszínűséget és a kisebbségek jogait.

A felelősségteljes média elkerüli a vallásos hitre vagy a spirituális értékekre tett diszkriminatív vagy rágalmazó utalásokat.

A felelősségteljes média nem utal vallásokra vagy vallási intézményekre előítéletes, elfogult vagy pejoratív összefüggésben; amikor a vallásos utalások lényegesek a beszámoló tárgyát illetően, vagy elősegítik a megértést, akkor ezeknek pontosnak, pártatlannak, részrehajlás nélkülinek és tisztelettudónak kell lenniük.

A felelősségteljes média tartózkodik attól, hogy átértelmezze, félreértelmezze, elemezze, felbecsülje vagy kivizsgálja mások vallásos hitét vagy e hitek megnyilvánulásait. Ehelyett szigorú semlegességet és tárgyilagosságot tart fenn – elfogadja, amit a vallás igaz meggyőződéseiként bemutat, anélkül hogy helytelenítené, megvetné, leereszkedéssel, illetve elfogultsággal kezelné, vagy nevetségessé tenné.

A felelősségteljes média nem ártja bele magát a hitvallással, vallási rítusokkal és vallási intézményekkel kapcsolatos megszentelt ügyekbe. Tartózkodik attól, hogy bátorítsa vagy kiváltsa a valláson vagy meggyőződésen alapuló diszkriminációt, gúnyolódást, megvetést vagy gyűlöletet.

A felelősségteljes média tisztességes és azonnali válaszadási lehetőséget nyújt pontatlanságok és sztereotípiák esetén a vallási szervezetek vagy érintett tagjaik számára, amikor ezt ésszerűen meg lehet tenni.

A felelősségteljes média elkerüli a vallási sztereotípiákat, és egyetlen vallást vagy meggyőződést sem társít az emberi jogok megsértésével vagy a terrorizmussal.

A felelősségteljes média egyensúlyt tart fenn az alapvető emberi jogok (például a valláson vagy meggyőződésen alapuló diszkriminációtól való mentesség), illetve a szólásszabadság joga és az emberek tájékozódáshoz való joga között. Különleges érzékenységet mutat, amikor vallásos témákkal foglalkozik, hogy elkerülje a valláson vagy meggyőződésen alapuló bármilyen olyan megkülönböztetést, kizárást, korlátozást vagy előnyben részesítést, amelynek célja az emberi jogok semmissé tétele vagy csorbítása.

4. A BUJTOGATÁS ÉS AZ ETIKAI SZÁMONKÉRHETŐSÉG

A felelősségteljes média soha nem hirdet vallásos gyűlöletet. Nagyon gondosan elkerüli, hogy ellenségességet szítson a vallások és tagjaik iránt, mert az valószínűleg azonnali erőszakhoz vagy az emberi jogoktól való módszeres megfosztáshoz fog vezetni.

A felelősségteljes média tartózkodik attól, hogy agressziót, gyűlöletet, diszkriminációt provokáljon, vagy az erőszak bármely formáját vallásos hitük vagy kapcsolataik miatt egyének és szervezetek ellen irányítsa. Éberen figyel az azzal együtt járó súlyos veszélyre, ha eltűrik vagy bátorítják a valláson alapuló erőszakot, diszkriminációt, gyűlöletet és intoleranciát.

A felelősségteljes média tartózkodik attól, hogy előre látható erőszakra bujtogasson, felszítsa a gyűlöletet, megbélyegezzen vallásokat és követőiket, és valláson vagy meggyőződésen alapuló egyenlőtlenséget gerjesszen. Kimondottan elkerüli, hogy vallási meggyőződéseket sértsen meg, és hozzájáruljon a vallások közötti különbségek miatti konfliktusokhoz a vallások és híveik között.

[43] A média itt a sajtó valamennyi formáját jelenti, legyen az nyomtatott, audiovizuális vagy elektronikus média, illetve bármilyen más mód, továbbá valamennyi újságírót, aki a sajtón keresztül információkat oszt meg.

Szójegyzék
PDF LETÖLTÉSE