IV.
EGYHÁZI KÖZÖSSÉG

Mint minden általam ismert vallás, a Szcientológia is rendelkezik közösségi élettel és egyházi szervezettel, amelynek funkciója egyrészt a meggyőződésrendszer megőrzése és kifejezése, másrészt a vallási gyakorlatok elősegítése. Egyházilag a Szcientológia szerveződése inkább hierarchikus, mint gyülekezeti. A gyülekezeti vallások úgy gyakorolják a hatalmat, hogy helyileg választanak egyházi elöljárókat, szavaznak a meggyőződésrendszerek (hitvallások) és a vallási gyakorlatok, valamint az egyházi kormányzat átalakításáról. Az Egyesült Államokban a legtöbb protestáns felekezet gyülekezeti jellegű. Mondhatni, alulról felfelé gyakorolják a hatalmat. A hierarchikus szerveződésű egyházak viszont fölülről lefelé történő kinevezéssel és delegálással gyakorolják a hatalmat, akár egy központi vallási személy – mint a római katolicizmusban Isten földi helytartója (a pápa) vagy a tibeti buddhizmusban a dalai láma –, akár egy központi végrehajtó szerv – például a püspöki zsinat vagy a vének tanácsa – által. Vizsgálataim alapján a Szcientológia Egyház egyházi felépítése klasszikus hierarchikus típusú.

A Szcientológia is rendelkezik közösségi élettel és egyházi szervezettel, amelynek funkciója egyrészt a meggyőződésrendszer megőrzése és kifejezése, másrészt a vallási gyakorlatok elősegítése.

Az alábbiakban röviden összefoglalom a Szcientológia Egyház szervezeti felépítését. Az 1986-ban elhunyt L. Ron Hubbard volt és marad a Szcientológia vallási elveinek és technológiájának egyedüli forrása, beleértve a felsőbb OT-szinteket is. A Szcientológia Egyházban a legfőbb egyházi hatalmat a Nemzetközi Szcientológia Egyház (CSI – Church of Scientology International) és a Religious Technology Center (RTC) gyakorolja. A CSI az anyaegyház, és fő feladata a Szcientológia hitvallásának propagálása a világon. Az RTC legfontosabb feladata a Szcientológia technológia tisztaságának fenntartása, megőrzése és megvédése, valamint e technológia megfelelő és etikus alkalmazásának biztosítása a hit tanainak szellemében. Az RTC nagyon hasonlóan működik, mint a római katolikus egyházban a Hittani Kongregáció.

A Szcientológia-missziók Nemzetközi Szervezete (SMI) a világon található missziók anyaegyházaként funkcionál. Ez a struktúra nagyon hasonlít az Első Keresztény Tudomány Egyházhoz Bostonban, amely szintén a többi Keresztény Tudomány egyház anyaegyházaként funkcionál. Minden hitelvi vitában az RTC a Szcientológia Egyház végső és végleges fellebbviteli bírósága, ugyanúgy, ahogy a Vatikán és kongregációi a római katolikus egyház végső fellebbviteli bíróságai.

Itt kell megemlítenem még a Sea Organizationt (Sea Org). A Sea Org a Szcientológia Egyház olyan tagjaiból áll, akik „egymilliárd évre” tesznek szolgálati fogadalmat, jelezve ezzel az Egyház szolgálatára való elkötelezettségüket a jelenlegi és az ezt követő megszámlálhatatlan életeik során. A Sea Org ugyanazt jelenti a Szcientológia számára, mint a jezsuiták a római katolikusok számára. A Sea Org soraiból kerül ki szinte minden egyházi vezetőjük.

A Szcientológia időnként „alkalmazott vallásos filozófia”-ként írja le önmagát. Voltak, akik arra használták ezt a kifejezést, hogy vitassák azt, hogy a Szcientológia vallás. Azonban, mint azt fentebb kifejtettem, az Egyház tanításait érintő kutatásaim és a tagokkal lefolytatott interjúim megerősítették, hogy a Szcientológia rendelkezik mindazon jegyekkel, amelyek közösek a világ jelenlegi és történelemből ismert vallásaival: jól kialakított meggyőződésrendszer, fenntartott vallási gyakorlatok és hierarchikus egyházi felépítés. Ezenkívül a „filozófia” szónak többféle jelentése lehet, és egyáltalán nem összeegyeztethetetlen a „vallás” szóval. Szó szerint a filozófia jelentése: „a bölcsesség szeretete”, és az emberiség minden ismert vallása valamilyen „bölcsességet” vagy a végső igazsággal kapcsolatos tisztánlátást hirdet. A szcientológusokkal lefolytatott interjúim azt mutatták, hogy a hívők a „filozófia” szót az élet és az univerzum végső értelmére vonatkoztatva alkalmazzák, a kifejezés vallási értelmében. A Szcientológia „filozófiája” azon a meggyőződésen alapszik, hogy a lélek halhatatlan, és örökre szóló rendeltetése van. Abban a tekintetben, hogy a Szcientológia filozófiai fogalmakat használ, és hangsúlyozza a tanításainak alkalmazását, határozottan nem különbözik bármely más általam ismert vallástól. A vallás mindig is kapcsolatban állt a filozófiával. Summa Theologiae című hatalmas művében Aquinói Szent Tamás, a római katolicizmus történetének legnagyobb teológusa számtalan olyan filozófiai elképzelést, kifejezést és fogalmat használ, amelyeket Arisztotelész görög filozófustól vesz át, és felszólít e „filozófiai” elgondolások erkölcsi alkalmazására, mégsem sorolná senki a Summát a legmagasabb szintű vallási értekezésen kívül más kategóriába. Az „alkalmazott vallási filozófia” kifejezés egyáltalán nem vitatja el, hogy a Szcientológia jóhiszemű vallási hit, a kifejezés legteljesebb értelmében.

Az Egyház tanításait érintő kutatásaim és a tagokkal lefolytatott interjúim megerősítették, hogy a Szcientológia rendelkezik mindazon jegyekkel, amelyek közösek a világ jelenlegi és történelemből ismert vallásaival...

A nyugati vallások – nevezetesen a judaizmus, a kereszténység és az iszlám – hagyományosan exkluzivista természetűek. A saját egyedi vallási törvényei, megváltója, prófétája, üdvözülési útja, illetve az élet és az igazság végső értelmére vonatkozó felfogása alapján mindegyik azt állítja magáról, hogy az egyetlen igaz hit. Ez az exkluzivista jelleg összességében hiányzik az olyan keleti vallásoknál, mint a hinduizmus, a buddhizmus, a konfucianizmus, a sintoizmus és a taoizmus. A Keleten ugyanaz a személy születésekor beavatásra kerülhet sintoistaként, köthet házasságot kétszer sintoista és keresztény rítusok szerint, és végül eltemethetik buddhista rítus szerint, és nem kell „eldöntenie”, hogy melyik a „helyes” vallás. Napjainkban még a nyugati kereszténység is veszít valamennyit az exkluzivista jellegéből, ami megmutatkozik abban, hogy különböző felekezetek mély vallásközi teológiai dialógust, illetve felekezetközi imádatot folytatnak. Az ilyen többfelekezetűség egyáltalán nem meglepő, és teljesen érthető a jelenkori gyakorlatokat első kézből tanulmányozó tudós számára. Bár a Szcientológia nagyon emlékeztet a hindu és a buddhista tradíciókra, nem tisztán nemexkluzivista, de nem is tisztán exkluzivista. A Szcientológia nem követeli meg tagjaitól a korábbi vallási hitük vagy más egyházakban vagy vallási rendekben való tagságuk feladását. Ez összhangban áll korunk többfelekezeti beállítottságával. Ugyanakkor gyakorlatilag a szcientológusok általában elkezdik teljes mértékben a Szcientológia vallást követni, bármilyen más vallás kizárásával. Mindenesetre, a más vallási tradíciókból érkezők felé való nyitottsága nem von le semmit a Szcientológia sajátos vallási identitásából.

V. Vallási imádat a Szcientológiában
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE