E konzultáció célja, hogy szociológiai szempontból áttekintést adjon a Szcientológiáról.

A kérdés a következő: vallás-e a Szcientológia, és ha igen, akkor milyen típusú vallás? Ebben az értekezésben megpróbálunk válaszokat jelentő elemeket adni erre.

A Szcientológia bizonyos jellemzőire is ki fogunk térni, ahogy ma látjuk a tárgyat. Írásunk nem polemizáló, de nem is apologetikus.

I. Vallás-e a Szcientológia?

I.I. Mit értünk valláson?

E konzultáció keretében nem kezdhetünk alapvető eszmecserébe a vallás definíciójáról. Mindazonáltal felvehetünk egy működőképes nézőpontot, és megegyezhetünk egy minimális számú jellemzőben, amely a legtöbb vallásban megtalálható. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a nézőpont ideiglenesen figyelmen kívül hagyja, hogy milyen eszmecsere folyik a vallás definíciójáról, amelyet az új vallási formák szükségessé tesznek. Bryan Wilsonnal együtt egyetérthetünk, hogy egy vallásban megvannak a következők:

  • Egy kozmológia, amelyben az univerzum értelmet nyer egy vagy több természetfeletti erőre vonatkozóan. Az Ember koncepciója meghaladja földi létének korlátait. Van előtte és utána. Az Ember véges jellege nem elfogadott.
  • Egy erkölcs, amely ebben a kozmológiában gyökerezik. Útmutatásokat és irányelveket biztosít, összhangban az univerzum javasolt értelmével.
  • Eszközök, amelyek az emberi lényeket kapcsolatba hozzák a természetfeletti elvvel: imádság, vallási szertartások, meditációs technikák.
  • Követők akár kis létszámú közössége, amely képes fenntartani és reprodukálni a meggyőződéseket, és végezni az üdvözülési eredmények ügyintézését.

Az említett elemek kombinációja lehetővé teszi, hogy a vallásokat elkülönítsük:

(1) a deista filozófiáktól, amelyek megadnak valamilyen kozmológiát és létértelmet, de nem törekszenek arra, hogy az emberi lényeket természetfeletti hatalmakkal kapcsolják össze;

(2) az egyéni mágiától, amely empirikus technikák alkalmazásával igyekszik empirikus eredményeket elérni;

(3) a deista szervezetektől – amilyen a szabadkőművesség –, amelyek elismerik az Univerzum Nagy Építőmesterének létezését, de amelyek szertartásai nem arra irányulnak, hogy az Embert kapcsolatba hozzák Vele.

I.II. A Szcientológia tartalma

A Szcientológia tartalmaz egy kozmológiát, egy antropológiát, etikát, vallási szertartásokat, egy auditálási módszert, egy módszert a test megtisztítására, képzési módszereket és egy kommunikációelméletet.

A kozmológia: a természetfeletti a Szcientológiában

Az alapító, L. Ron Hubbard (1911–1986) az őslelkek tézisét frissíti fel. Azt állítja, hogy már az univerzum születését megelőzően léteztek lelkek, amelyeket ő thetánoknak nevez. Ezek anyagtalan, tömeg nélküli lények voltak, időbeli korlátok és térbeli elhelyezkedés nélkül, mindentudó, korlátlan hatalmú, elpusztíthatatlan, halhatatlan és bárminek a létrehozására képes lények. Ezek a megfoghatatlan lények teremtették a Legfelsőbb Lénnyel együtt az univerzumot. Eközben a saját csapdájukba estek, és benne ragadtak az általuk teremtett dolgokban – mindenekelőtt az Emberben –, azaz az anyagban, energiában, térben és időben (angolul matter, energy, space és time – MEST, a fizikai univerzum), és még azt is elfelejtették, hogy ők voltak a teremtők. Így elvesztették a hatalmukat és a mindentudásukat, és sérülékeny emberi lényekké váltak. Azóta életről életre visszatérnek, más és más testeket elfoglalva. Mára a thetánok elfelejtették valódi szellemi identitásukat, és úgy hiszik magukról, hogy emberi testek. Tehát az Ember szellemi eredetű: egy test, egy elme és egy thetán együtt alkotja.

Ez a tökéletes ember tökéletlenségbe hullásának gnosztikus változata, és a görög dráma transzponálása, ahol az istenek beavatkoznak az emberek ügyeibe, és csapdába esnek.

Egy felszabadulás kell, hogy véget vessen az életek egymásra következésének. A Szcientológia célja, hogy az embert közel juttassa a thetán eredeti állapotához.

A dinamikák és az etika

A Szcientológia foglalkozik az univerzum hajtóerejével és a létezés értelmével.

Az univerzumot egy dinamikus késztetés motiválja, amely a túlélést, a létezés meghatározó alapelvét szolgálja. Ez egyénenként és népcsoportonként más és más. Függ a fiziológiától, a környezettől és a tapasztalattól. Befolyásolja az Ember élethez való ragaszkodását, illetve az intelligencia működését, amely egy egyén, egy csoport vagy egy nép képessége arra, hogy a túléléssel kapcsolatos problémákat oldjon meg.

A Szcientológia foglalkozik az univerzum hajtóerejével és a létezés értelmével.

Az egyén erkölcsössége a túlélés érdekében végrehajtott cselekedeteinek fényében ítélhető meg. Ebben a megvilágításban az a jó, ami alkotó jellegű, és az a rossz, ami ellentétes a túléléssel. Látható, hogy a Szcientológia etikája nem ajánlások tárháza (bergsoni zárt erkölcs). Annak eredményeként jön létre, hogy az ember megérti és elfogadja az élet értelmét, amely személyes iránytűjeként szolgál. Ez egy nyitott erkölcsi rendszerként fogható fel.

A spiritiszta csoportokhoz hasonlóan a Szcientológiában nincs „bűn”. Vannak botlások, amelyek az Emberrel, a családdal, a társadalommal és Istennel szembeni romboló cselekedetek. Az etika része a hibák észrevétele és kijavítása.

Ahogy az organizmus bonyolultabbá válik, a dinamikai hajtóerő is bonyolultabbá válik. A „normális” (nem aberrált) ember esetén ez nyolc területre osztható, a célok szerint:

(1) Az én dinamikája egy dinamikus késztetésből áll az egyénként való túlélésre, az öröm elérésére és a fájdalom elkerülésére. Idetartozik az egyén élelme, ruházata, lakása, személyes ambíciói és általános céljai.

(2) A szex dinamikája az utódnemzést irányítja.

(3) A csoport dinamikája szabályozza a társadalmi életet. Azt a viselkedést ösztönzi, amely biztosítja annak a csoportnak a fennmaradását, amelyhez az egyén tartozik.

(4) Az emberiség dinamikája a faj fennmaradását öleli fel.

(5) Az élet dinamikája arra sarkallja a személyt, hogy az élet – minden élő dolog, növényi és állati – érdekében tevékenykedjen.

(6) A fizikai univerzum dinamikája az egyéni hajtóerő az anyag, az energia, a tér és az idő túlélésének növelésére.

(7) A gondolat dinamikája az egyéni késztetés a gondolatként és szellemi lényekként való túlélésre.

(8) Az univerzális gondolat dinamikája késztetés a teremtőért vagy a Legfelsőbb Lényért való túlélésre.

Az első négy dinamika a Dianetikához kapcsolódik. A többi, metafizikai jellegű dinamikával, amelyek hozzáadása az 1950-es évek elején történt, a Szcientológia foglalkozik (a különbséget lásd később).

A követőt arra ösztönzik, hogy legyen összhangban valamennyi dinamikával. Önfeltárást segítő ellenőrzőlisták teszik lehetővé a számára, hogy mindegyiken meghatározza az állapotát. Egy lelkész segítségével lehetőségeket keres a tökéletlen állapotok helyrehozására.

A Szcientológia antropológiája

L. Ron Hubbard tanításai tartalmaznak egy olyan elképzelést az egyénről, amely szerint a test és az elme szoros kapcsolatban áll egymással.

Az elme és az ember természetével kapcsolatos kutatásai alapján L. Ron Hubbard 1950-ben megírta a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya című könyvet, amely azonnal bestseller lett, és Dianetika-szervezetek megalapításához vezetett. Akkoriban a Dianetika kizárólag az elmével foglalkozott, olyan eszközként, amely tehermentesíti vagy megszabadítja az egyént a mentális traumáktól. Mindazonáltal L. Ron Hubbard folytatta kutatásait, és az 1950-es évek elején azzal a felfedezéssel, hogy az Ember egy halhatatlan szellem, aki már számos életet élt, és túllép a fizikai dimenzión, belépett a spirituális területre. Az első Szcientológia-egyházat 1954-ben alapították.

L. Ron Hubbard folytatta kutatásait, és az 1950-es évek elején azzal a felfedezéssel, hogy az Ember egy halhatatlan szellem, aki már számos életet élt, és túllép a fizikai dimenzión, belépett a spirituális területre.

A Szcientológiában az elmét egy olyan számítógéphez lehet hasonlítani, amely két részből áll: analitikus elme és reaktív elme.

Az első képviseli az intelligenciát, egy tökéletes képességet, amely feltételezés szerint az egyén (az „én” vagy alapszemélyiség) tudatossági központja. Ez az analizátor egy olyan számítógéphez hasonlít, amely az érzékelések (a külvilágból származó ingerek), a képzelet és a standard memóriabankban található emlékek alapján működik. Ez a memória a születéstől a halálig, ébrenlét és alvás közben is fogadja a különböző érzékszervek által továbbított információkat, amelyeket időrendi sorrendben teljes egészében különböző (hallási, látási, tapintási stb.) adatállományokban raktároz, amelyek az analitikus elme rendelkezésére állnak. Ez az elme folyamatosan gondolkodik. Folyamatosan másolatokat kap a tárolt fakszimilékről, kiértékeli őket, összehasonlítja őket, hogy pontos válaszokat adjon azokra a problémákra, amelyekkel az egyén szembekerül. Az olyan rutinfeladatok elvégzésére, mint a járás, a gépelés stb., anélkül hogy haszontalan információkkal rendelkezne, az elme a szerzett funkciókat szabályozó, működésre kész áramköröket hoz létre. Az analitikus elme alapjában véve egyfajta értelmes, tökéletes számítógép, amely nem idéz elő pszichikai vagy pszichoszomatikus zavarokat.

Az aberrált viselkedés a reaktív elme miatt van, amely engramok lerakata. Utóbbiak nem egészen emlékképek. Olyan tökéletes felvételek, amelyek teljes részletességgel tartalmazzák az összes érzékletet, amelyet az egyén egy fájdalom és teljes vagy részleges öntudatlanság, például aléltság vagy érzéstelenítés, pillanata közben érzékel.

A) Auditálás

A Szcientológia fő vallási gyakorlata auditálás néven ismert. A szcientológusok számára az auditálás egy szisztematikus spirituális ösvény. Mi is ez?

Az auditálás lehetővé teszi, hogy az egyén a jelen életben és az előző életekben – az ún. időnyomon – átélt összes eseménynek újra a birtokába kerüljön. A legfontosabb fellelhető események a traumatikus események, amelyek során bizonyos mennyiségű energia elkülönült, és ez a cselekvés és az értelmes gondolkodás blokkolásával csökkenti a képességeket. Ezen események felidézése és futtatása lereagálás révén felszabadítja az eseményekhez kapcsolódó energiát, amely ily módon hozzáférhetővé válik. Ez kellemes közérzetet okoz. Ezenkívül a múltbeli események fizikai vagy pszichikai betegségek forrásainak tekinthetők. A felismerésük és az a munka, amelyet az auditált személy velük végez, állítólag törli őket. Például előfordulhat, hogy valaki, akinek fajdalmai vannak, auditálás során felfedezi, hogy egy korábbi életében megfojtották. A traumatikus esemény futtatásával megszabadul a múltbeli eseményt kísérő fájdalomtól. Ez emlékeztet egy sámángyógyításnál használt módszerre, ahol egy személyes mítoszt építenek – erről Levi-Strauss írt Anthropologie structurale című könyvében.

A hubbardi terminológia szerint a Szcientológia-auditálás az analitikus elme képességeit használja arra, hogy a reaktív elméből kiürítse a káros engramokat, amelyek akadályozzák az inkarnálódott thetánt abban, hogy visszanyerje az erejét.

Az auditálás két dolgot eredményez: (1) a múlt feltárása révén gyorsan megmutatja a beavatottnak, hogy ő egy mindenható, inkarnált lélek, akit emberi mivolta korlátoz; (2) az engramok kitörlése elvezet a „Clear” állapothoz.

Az engramok megszüntetése segít a lény helyrehozásában. Ez megmutatkozik az életerő megnövekedésében, a túlélési képesség fokozódásában, az erő érzésében és a jobb képességekben, amelyek mérhetők a tónusskálán.

A szcientológusok számára az auditálás egyfajta lelkipásztori tanácsadás. Bryan Wilson osztja ezeket a nézeteket („Scientology”, 1994): úgy tekinti, hogy a Szcientológiában megjelenik a spiritualitással való kapcsolatok rendszerezése, és ez olyan beállítottság, amely a „metodizmusban” található meg. Számunkra ez a vallásos élet racionalizálásának egy formája.

A szcientológusok számára az auditálás elsősorban és legfőképpen egy olyan szellemi kaland, amely a keleti vallásokhoz hasonlóan hozzáférést biztosít az Ember spirituális, halhatatlan részéhez.

Auditálás révén az Ember jobban megérti saját spiritualitását és Legfelsőbb Lénnyel való kapcsolatát.

Az auditálás révén a thetán megbizonyosodik a saját halhatatlanságáról, és képes spirituálisan növekedni. Auditálás révén az Ember jobban megérti saját spiritualitását és Legfelsőbb Lénnyel való kapcsolatát. Ezenfelül az auditálás jobb megértést és képességeket biztosít az Ember számára mind a nyolc dinamikán.

A Szcientológia vallást becsmérlő egyes személyek a Szcientológiát egyfajta pszichoterápiához hasonlították. Ám a módszerek és szertartások nem ugyanazok, és a célok is teljesen különbözőek: a pszichoterápia az elmével foglalkozik; ugyanakkor a Szcientológia célja a lélek megváltása. 1. Az auditált személy kezdi megérteni az Ember kettősségét, és az előző életek felfedezésén keresztül megérti egyetlen alapelv állandóságát, amely minden életen végighúzódik. 2. A Szcientológia a thetánnal is foglalkozik. Azáltal, hogy tehermentesíti a thetánt a szellemi és testi tömegektől, újraéleszti eredeti erejét; és az egyén, amelyet a thetán képvisel, „élő megszabadulttá” (dzsivanmukta) válik.

B) Vallási képzés

A Szcientológia másik alapvető vallási gyakorlata a képzés, amely a Szcientológia Írásainak intenzív tanulmányozását jelenti mind a spirituális felvilágosodás, mind a Szcientológia lelkészi képzés érdekében.

A szcientológusok azon a véleményen vannak, hogy spirituális tudatosságukat minden élethelyzetben alkalmazniuk kell. Ezt az utat a Szcientológia Írásainak tanulmányozásán keresztül találják meg. Más vallásokban hasonlóképpen megtalálhatók a megvilágosodás érdekében végzett tanulmányok, például a Talmud tanulmányozása a zsidó vallásban, vagy Buddha tanításainak tanulmányozása, vagy az ezoterikus írások tanulmányozása. Ezenkívül szerintük az auditálás és a képzés együtt jár. Az embernek egyidejűleg kell növelnie a képességeit, a felelősségét és a tudását. Felfedezi, hogy képes az inkarnált thetán erejével cselekedni, és hogy képes más szellemi lényekkel kommunikálni. Például a képzés során a szcientológusok megtanulják, hogyan tudják „auditálással” feltárni a spiritualizáció folyamatát másokban, és gyakorolni hívői kötelességeiket.

C) Szertartások

A Szcientológia Egyházban léteznek bizonyos vallási szertartások, amelyek hagyományosan megtalálhatók a fő áramlatot jelentő vallásokban: névadó szertartások, vasárnapi szertartások, esküvők és temetések.

D) Szervezeti felépítés

A Szcientológia Egyháznak a modern civilizációra jellemző komplex szervezeti felépítése van, amely nagyszámú szervezeten alapul. Minden vallás abból a korból kölcsönzi szerveződési formáját, amelyben születik. A közelmúltban Jehova tanúi az iparosodás korából kölcsönözték a szervezési módszereiket, a Szcientológia pedig a posztindusztriális kor szervezési stílusát vette át.

A szervezésnek az a célja, hogy szolgáltassák és reprodukálják az üdvözülési eredményeket. Ez a nemzetközi terjeszkedést szolgálja.

E) Lelkipásztori tanácsadás

A Szcientológiának felszentelt lelkészei vannak, akik a szertartásokat celebrálják, és az auditálást gyakorolják.

II. Kik a szcientológusok?
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE