III.
A SZCIENTOLÓGIA MINT
VALLÁSI SZERVEZET ELEMZÉSE

III.I. A Szcientológia megfelel bármely vallási hagyomány definíciójának

A vallástudományok területén működő tudósok közül sokan tisztán funkcionális kifejezésekkel határozzák meg a vallást. Talán a vallás két legszélesebb körben elfogadott ilyenfajta tudományos definíciója Paul Tillich filozófus leírása a vallásról: „a végső meghatározottság (ultimate concern) állapotának felfogása”, illetve Frederick J. Streng történész jellemzése a vallásról: „eszköz a végső átalakuláshoz”. Az ilyen megközelítéseknél bármilyen törődés, amely mellett minden más törődés előzetesnek minősül, vagy bármilyen erő, amely a velejéig átalakít egy személyt, a lényegét és a célját illetően vallásosnak tekintendő. A vallás tudományos definiálásának funkcionális megközelítései eléggé hasonlóak a vallásnak ahhoz a jogi definíciójához, amelyet a Seeger kontra Egyesült Államok, 380 U.S. 163 (1965) ítélet fogalmazott meg: „a vallásos képzés és hit magában foglalja, és kiterjed azokra az őszinte és értelmes meggyőződésekre, amelyek azzal párhuzamos helyet foglalnak el az életben, mint amit az ortodox meggyőződésben egy Legfelsőbb Lény tölt be.”

Bár értékelem a vallás ilyen funkcionális megközelítésének tudományos hasznosságát és jogi értékét, tudományos céljaimnak jobban megfelel a vallásnak egy valamivel szűkebb definíciója. A vallástudományok számos más tudósának megközelítéséhez hasonlóan, szubsztanciálisan úgy definiálom a vallást, hogy bármilyen meggyőződés- és gyakorlatrendszer, amely állítása szerint összhangba hozza az egyéneket és a közösségeket létezésük transzcendens alapjával. Ennek a definíciónak minden eleme fontos, mert rámutatnak minden szervezett vallási hagyomány fontos és nélkülözhetetlen elemeire. Minden vallás egy meggyőződés- és gyakorlatrendszer. Egy vallás módot biztosít a világ megértésére, illetve a vele való harc felvételére annak minden rejtélye és jelentése szempontjából. Minden vallás egyéneket és közösségeket tart fenn és támogat. Egy vallás az egyént hasonlóan gondolkodó és hasonlóan cselekvő személyek közösségéhez kapcsolja. Mind közül a legfontosabb, hogy minden vallás transzcendens alapon nyugszik. A „transzcendens alap” itt arra utal, ahogy a vallások általában különbséget tesznek a megszokott világ és a között a rendkívüli lény vagy erő között, amely egyesíti és kiteljesíti a megszokott világot. A vallások ezt a transzcendens alapot gyakran emlegetik úgy, hogy a Szent, az Isteni vagy a Végtelen, és olyan neveket adnak neki, mint Isten, Allah vagy Brahman. De akármi is a neve és a magyarázata, minden vallás megerősíti valamilyen végső valóság létezését, amely megválaszolja az emberi létezés élet-halál kérdéseit. Kivétel nélkül minden vallás megkülönböztető jegye egy ehhez a végső valósághoz fűződő kapcsolat.

Nem kérdés, hogy a Szcientológia megfelel a vallás mind funkcionális, mind jogi definícióinak mint „a végső meghatározottság állapota” vagy „a végső átalakulás eszköze”. De a Szcientológia ugyanígy megfelel a vallás szűkebb tudományos definíciójának is, amelyet javaslok. A Szcientológia bemutat egy olyan meggyőződés- és gyakorlatrendszert, amely állítása szerint összhangba hozza az egyéneket és a közösségeket minden létezés transzcendens alapjával. Pontosabban, a Szcientológia megfelel bármely vallás elengedhetetlen feltételének, mivel megerősíti az emberi létezés transzcendens alapjának realitását, és teljesen spirituális módon érti ezt a transzcendens alapot.

A szcientológusok úgy tekintik, hogy az emberi élet nyolc dinamikán, vagyis célon keresztül törekszik a túlélésre. Ezt a nyolc, kölcsönhatásban álló dinamikát koncentrikus körökként ábrázolják, ahol az első dinamika az egyéni létezés, amelyet a közösségi és spirituális létezés egyre átfogóbb dinamikái vesznek körül és tartanak fenn.

A szcientológusok úgy tekintik, hogy az emberi élet nyolc dinamikán, vagyis célon keresztül törekszik a túlélésre. Ezt a nyolc, kölcsönhatásban álló dinamikát koncentrikus körökként ábrázolják, ahol az első dinamika az egyéni létezés, amelyet a közösségi és spirituális létezés egyre átfogóbb dinamikái vesznek körül és tartanak fenn. Tehát az egyes dinamikákon való létezés része az élet végső spirituális eredetének és végzetének, és ennek irányába mutat. Az első dinamika késztetés a túlélésre egyéni létezésen keresztül; a második dinamika késztetés a túlélésre a családi életen keresztül; a harmadik dinamika a csoportokon keresztül; a negyedik dinamika késztetés a túlélésre az emberi fajon keresztül; az ötödik dinamika késztetés a túlélésre minden életformán keresztül; a hatodik dinamika késztetés a túlélésre a fizikai univerzumon keresztül; a hetedik dinamika késztetés a túlélésre a szellemi univerzumon keresztül; és a nyolcadik dinamika késztetés a túlélésre a Legfelsőbb Lényen keresztül vagy a Végtelenként. Tehát, miközben az első hat dinamika elsődlegesen a mindennapi világ spirituális jóllétével törődik, a hetedik és nyolcadik dinamika a mindennapi létezés síkját összeköti a létezés spirituális dimenzióival, amelyek radikálisan túlmutatnak a mindennapok fizikai és társadalmi világán.

A Szcientológia hetedik dinamikája megerősíti a létezés spirituális dimenzióját, amely radikálisan meghaladja a fizikai testet és az anyagi világot. E nézőpont, amely az emberre szellemi lényként tekint, hasonlóságokat mutat a hinduizmus elpusztíthatatlan atmanjával és a kereszténység halhatatlan lelkével. A Szcientológia számára a valós személy nem a test, és még kevésbé a testi élet felcicomázására és kiterjesztésére használt dolgok. A valós személy egy veleszületetten jó szellemi lény, aki használja a fizikai testet és az anyagi világot. A szcientológusok ezt a halhatatlan szellemi lényt nevezik „thetán”-nak. Ideális esetben, amikor teljesen működőképes, a thetán határtalan tudással és erővel rendelkezik. Ám a thetán nem képes ilyen módon teljesen és szabadon „okként” működni, amíg meg nem szabadult a mentális gátaktól és ezek káros testi és lelki mellékhatásaitól, amelyek a számos korábbi életet magában foglaló létezés során halmozódtak fel. Ezeket a mentális gátakat, amelyeket a szcientológusok engramoknak neveznek, törölni kell, mielőtt a thetán képes lenne visszanyerni kreatív erejét és bölcsességét. Az engramok törlésének folyamatát, amelyet a Szcientológiában Clearré tételnek hívnak, L. Ron Hubbard fedezte fel és tökéletesítette a Dianetika szellemi gyógyító technológiában és a Szcientológia alkalmazott vallási filozófiában.

A Szcientológia nyolcadik dinamikája megerősíti az élet szellemi kontextusát, amely radikálisan túlmutat tapasztalati önmagunkon és a fizikai univerzumon. A szcientológusok vonakodnak azt állítani, hogy teljes technológiai kontrollal és filozófiai megértéssel rendelkeznének e legmagasabb szintű spiritualitással kapcsolatban. De az ilyen vonakodásnak már régi és megbecsült helye van a világ vallásaiban. Az ókori zsidó írástudó tiszteletből nem merte leírni Isten nevét a „sekinah dicsőség” előtt. A középkori keresztény teológus Istenről csak „tagadás formájában” szólt, elismerve Isten transzcendens másságát. A régi kínai bölcs ragaszkodott ahhoz, hogy „a Tao, ami felfogható, nem a valódi Tao”. A középkori indiai misztikus úgy beszélt a Legfelsőbb Valóságról, mint „Ő, aki előtt minden szó meghátrál”. A Szcientológiában is megvan ez a bevált vallási visszafogottság, amikor világosan hirdeti, de nem magyarázza el teljes egészében, hogy az egyének végső soron „egy Legfelsőbb Lényen keresztül” vagy „a Végtelenként” élnek túl.

III.II. A Szcientológia minden vallási
törekvés céljait követi

Minden vallás törekszik a megváltásra. Sőt a vallás iránti igény eleve annak felismeréséből fakad, hogy a dolgok nincsenek rendben az emberi világban. Minden emberi lény egy halálos ítélet árnyékában él, amely azzal fenyeget, hogy mindentől megfosztja. A kulturális ideálok és a szociális intézmények javíthatják az egyéni létezést és az egyén értékét, de nem univerzálisan és örökkévalóan. Az okok, amelyeket az emberi lények felkarolnak, mind kudarcot vallanak. A birodalmak, amelyeket az emberi lények megalkotnak, mind elbuknak. De minden vallás ígér egy kivezető vagy kerülő utat, amelyet követve az emberek megszabadulhatnak abból a rendezetlenségből és pusztításból, amely látszólag ott kísért az emberi élet egészében. A világ vallásai abban térnek el egymástól, hogy ez az „út” egyéni vagy közösségi vállalkozás-e, emberi vagy isteni teljesítmény-e, földi vagy mennybéli jutalom-e. De minden vallás megváltást ígér a haláltól és a halál felett mindazoknak, akik megtanulják a szellemi leckéket, és elsajátítják az élet spirituális ismereteit.

A megváltás nem egy halál felett aratott végső győzelemre korlátozódik valamilyen másik világban vagy jövőbeli életben. A vallások megváltást kínálnak a mentális zűrzavartól, a fizikai megpróbáltatástól és az erkölcsi káosztól, amely szétzilálja az emberi életet ezen a világon és ebben az életben. A vallások jellemzően megígérik az erőt, és biztosítják az eszközöket, amelyekkel meg lehet birkózni az élet összes marginális helyzetével. A vallások erőt és megnyugvást kínálnak azoknak, akik elérték az analitikus kapacitásuk, a fizikai kitartásuk és az erkölcsi ítéletük határait. Röviden, a vallások azért jönnek létre, hogy átvállalják az emberi zavarodottság, szenvedés és megátalkodottság „csúcsterheit”.

A Szcientológia nemcsak megoldást kínál a halálra, de módot is biztosít az emberi zavarodottság, szenvedés és megátalkodottság leküzdésére. [...] A szcientológusok szerint ezek az emberi fajt szorongató problémák végső soron inkább szellemi, mint testi vagy mentális természetűek.

Más vallásokhoz hasonlóan, a Szcientológia nemcsak megoldást kínál a halálra, de módot is biztosít az emberi zavarodottság, szenvedés és megátalkodottság leküzdésére. A Szcientológia standard definíciója, amely csaknem mindegyik kiadvány előzéklapján megjelenik, közvetlenül foglalkozik a jó közérzetet fenyegető három tényezővel: „A Szcientológia alkalmazott vallási filozófia és technológia, amely megoldja a szellem, az élet és a gondolkodás problémáit.” A szcientológusok szerint ezek az emberi fajt szorongató problémák végső soron inkább szellemi, mint testi vagy mentális természetűek. Ezek mögött a szellem vagy helyesebb szóval a thetán egy rejtett hiányossága húzódik meg, amely meggyengíti a testet, és elsötétíti az elmét. De a Szcientológia ígér egy módot, amellyel a thetán megszabadítható az előző életek során elszenvedett katasztrófák tudatalatti emlékeitől és azoktól az ebben az életben elszenvedett gyengeségektől, amelyek tompítják a tudatosságát, és megbénítják a képességeit. Tehát a Szcientológia annak a személyes célnak az elérésére törekszik, hogy megtisztítsa minden aberrációtól az emberi elmét, testet és szellemet.

Más vallásokhoz hasonlóan a Szcientológia egy olyan megváltási törekvés, amely átfogja az életet egy eljövendő „világban”, továbbá ezen a világon is. A Szcientológia megváltási törekvése az auditálásnak nevezett szellemi tanácsadás körül forog; ez egy olyan gyakorlat, amely hasonlóságokat mutat a nyugati gyónási és a keleti meditációs technikákkal. Az auditálás egyrészt megtisztítja, másrészt a középpontba helyezi a thetán belső életét. Az auditálás első szakaszai elsősorban az egyéni, családi, társadalmi és történelmi élet szellemi dinamikáival foglalkoznak, és úgy vannak kialakítva, hogy egészséges és boldog emberi lényeket hozzanak létre. Az ezt követő auditálási lépések elmélyítik az egyén szellemi tudatosságát és képességét, végül megszabadítva a thetánt a fizikai testtől és az anyagi univerzumtól való minden függőségéből. Röviden, a Szcientológia fenntartja a boldogság ígéretét ebben az életben, és a halhatatlanságot mindazoknak, akik átkelnek a „Teljes Szabadsághoz vezető Hídon”.

Végül, a szcientológusok a Clearré váláson keresztül elért szellemi jóllétet nem korlátozzák az elszigetelt egyénre. Az auditálás szellemi technikájának végső célja „Clearré tenni a bolygót”, ezáltal létrehozni az általános jó szándék és örökös béke szellemi állapotát. Állítása szerint az auditálás révén a Szcientológia rendelkezik azzal a „szellemi technológiával”, amellyel eltávolíthatók minden ellenségesség és előítélet, minden egyenlőtlenség és igazságtalanság, minden háborúskodás és kizsákmányolás háttérben meghúzódó szellemi okai. Csak a bolygó ilyen módon való Clearré tétele után érik el az emberi lények a „civilizációt, ahol nincs őrültség, ahol nincsenek bűnözők, és nincs háború”.

III.III. A Szcientológiában megtalálhatók bármely vallási közösség dimenziói

Ahogy az eddigi fejtegetés mutatja, a vallás nem pusztán magánügy. A vallás társadalmi és történelmi jelenség, annak ellenére, hogy a vallások az emberi szívben bontakoznak ki, és találnak otthonra. Az egyén vallásos élménye egy vallási közösségből hajt ki, amely megőrzi, és személyről személyre, egyik nemzedékről a következőre kommunikálja ezt a vallást. Ily módon minden vallási közösség négy különálló és egymással összefüggő dimenzió köré szerveződik. Tükrözve, hogy egy vallási tradíciónak vannak elméleti és gyakorlati, valamint egyéni és társadalmi szempontjai, a vallási közösségek vallási meggyőződések, vallási gyakorlatok, vallási intézmények és vallási vezetők rendszereként szerveződnek meg.

Mint minden vallás, a Szcientológia is rendelkezik vallási meggyőződések egy jellegzetes rendszerével. Az egyéni szcientológusok ezeket a meggyőződéseket kiterjedt egyéni és csoportos tanulással sajátítják el L. Ron Hubbard filozófiai, technikai, etikai és hitvallással kapcsolatos írásaiból. Ezek az írások biztosítják a Szcientológia vallás meggyőződéseinek hiteles forrását. Ezért L. Ron Hubbard írásai szolgálnak szentírásként, ugyanazt a hiteles erőt képviselve a Szcientológia számára, mint a Biblia a keresztények számára, a Tóra a zsidók számára, a Korán a muszlimok számára, Mormon könyve a mormon egyház számára, vagy a Tudomány és egészség a Szentírás kulcsaival a keresztény tudomány egyháza számára. Így aztán L. Ron Hubbardot hasonlóképpen a Szcientológia alapítójának tekintik, mint Mohamedet az iszlám alapítójának, vagy Joseph Smitht a mormon vallás alapítójának.

A Szcientológia is rendelkezik vallási meggyőződések egy jellegzetes rendszerével. Az egyéni szcientológusok ezeket a meggyőződéseket kiterjedt egyéni és csoportos tanulással sajátítják el L. Ron Hubbard filozófiai, technikai, etikai és hitvallással kapcsolatos írásaiból.

Más vallásokhoz hasonlóan, a Szcientológia is jellegzetes vallási gyakorlatokat tart fenn. A szcientológusok a Szcientológia Egyház szertartásainak megfelelően tartják meg a házasság, a keresztelő és temetkezés rítusait. De a Szcientológia vallási életének központi eleme a szellemi auditálás és képzés gyakorlata. Az auditálás és képzés alkotja a Szcientológia Teljes Szabadsághoz vezető Hídjának két oldalát. A Szcientológia-auditálás, amely bizonyos mértékben hasonlít a keresztény gyónáshoz és a buddhista meditációhoz, nem egyszerűen egy másfajta pszichológiai tanácsadás vagy pszichoanalitikai kezelés. Az auditálás az a spirituális technika, amely során a thetánok „Clearré” válnak az „engramjaiktól” – megszabadulnak azoktól a szellemi csapdáktól, amelyek elsötétítik az elmét, és gyengítik a testet. Ez a Clearré tételi folyamat lépésről lépésre történik. Az auditálás minden szakasza egyre magasabb szintű szellemi tudatosságot és képességet ér el. Sőt, amikor már elegendő egyén Clearré vált, esély nyílik az egész bolygó Clearré válására is. Az auditálás egyéni és kollektív céljaival összhangban a szcientológusok részt vesznek abban a szent misszióban is, hogy terjesszék a Szcientológia üzenetét, és auditálást nyújtsanak mások számára. Hasonlóan más misszionárius vallásokhoz, amilyen a buddhizmus, a kereszténység és az iszlám, a Szcientológia arra törekszik, hogy üzenete és megváltási eszközei elterjedjenek az egész világon, majd végül az egész univerzumban. A Szcientológia-képzés teljesen elengedhetetlen ennek a világszintű küldetésnek a beteljesítéséhez, amellett, hogy a vallás követőjének saját szellemi megvilágosodásához is nélkülözhetetlen. A képzés L. Ron Hubbard írásainak, előadásainak és filmjeinek intenzív és felügyelt tanulmányozását jelenti. Az auditáláshoz hasonlóan a képzési tanfolyamok is egymást követő lépések sorát alkotják, amelyek célja, hogy elmélyítsék a szellemi megvilágosodást, és fejlesszék az auditálási technikát. Végül pedig: csak egy auditált és képzett szcientológus rendelkezik azzal a szellemi technológiával, hogy másokat is átvezessen a Teljes Szabadsághoz vezető Hídon.

Mint minden vallás, a Szcientológia is kidolgozott specializált társadalmi struktúrákat a tagjai kiszolgálásának és üzenete terjesztésének szervezési és vezetési feladataihoz. A Szcientológia önkéntes vallási közösség, amely szigorú hierarchikus kontroll alatt álló, rendkívül differenciált vallási tevékenységek köré szerveződik. A Szcientológia vallási szolgáltatásait ötféle vallási központ biztosítja, aszerint, hogy milyen szintű auditálás és képzés érhető el az adott központban. Általában a magasabb szintű szervezetekben szolgáltatnak mindent, amit az alacsonyabb szintű missziók és egyházak kínálnak. A Szcientológia-missziók szolgáltatják az összes „Hídra vezető útvonalat”, továbbá auditálást az alacsonyabb „fokozati szinteken” a Clear állapotig. A Szcientológia-egyházak, más néven orgok (ami az organization = „szervezet” rövidítése), amelyek megtalálhatók főbb városokban, szolgáltatják az összes „Hídra vezető útvonalat”, valamint képzést „V-ös osztályú diplomás auditor” szintig, és auditálást a „Clear” állapotig. A Saint Hill-szervezetek és a haladó szervezetek, amelyek Angliában, Los Angelesben, Koppenhágában és Sydney-ben találhatók, auditorképzésre és középhaladó „OT” (Operatív Thetán) szintekre szakosodtak, egészen „OT V”-ig. A floridai Clearwaterben található Flag Szolgáltató Szervezet mindent szolgáltat a legmagasabb szintű képzésig, és az auditálást egészen „OT VII-ig”. Végül pedig, csak a Flag-hajó Szolgáltató Szervezet szolgáltatja a legmagasabb szintű auditálást, az „OT VIII”-at.

A Szcientológia Egyház hierarchikus felépítése vallási alapokon nyugszik, és vallási célokat szolgál. Az Egyház társasági felépítését úgy tervezték meg, hogy összhangban legyen az egyházi struktúrával, és kiegészítse. A legtöbb szervezet külön van bejegyezve, és a Nemzetközi Szcientológia Egyház irányítása és fennhatósága alatt működik. Ez a Szcientológia anyaegyháza, amely meg van bízva a hit terjesztésével és előmozdításával. A Vallási Technológiai Központ az a testület, amely felelős a Szcientológia alkalmazott vallási filozófia és szellemi gyógyító technológia „tisztaságának” fenntartásáért. A társaságok mintájának lemásolásával a Szcientológia Egyház ugyanúgy tükrözi társadalmának domináns szociális intézményeit, ahogy a római katolikus egyház a középkori kultúra feudális arisztokráciáját, a protestáns felekezetek pedig a modern kultúra kapitalista demokráciáit tükrözték. De egy adott vallás konkrét szervezeti formája világosan elkülöníthető azoktól a konkrét vallási céloktól, amelyeket szolgál.

A Szcientológia Egyház vezetése L. Ron Hubbard meghatározó vallási látomásán és tekintélyén alapul. Eltérően az olyan régi vallásalapítóktól, mint Buddha és Jézus, L. Ron Hubbard a szcientológusok körében nem vallási áhítat tárgya, bár nagy vallási csodálattal és szeretettel fordulnak felé. Ehelyett egyedül az általa felfedezett és kifejlesztett alkalmazott vallási filozófia és szellemi gyógyító technológia részesül szentségben. Mindazonáltal a szcientológusok L. Ron Hubbardot egyedülállónak tekintik az emberi és kozmikus történelemben, hiszen egyedül ő talált utat a halálon keresztül és azokon a „kis halálokon” keresztül, amelyek megfosztják az életet a természetes egészségétől és boldogságától, természetfeletti tudatosságától és képességétől. Sőt a szcientológusok hiszik, hogy alapítójuk, aki halálakor megszabadult a testének és ennek a bolygónak a korlátaitól, tovább folytatja az élet meghódítását „felfelé, a Híd másik végén”.

A Szcientológiában nem jött létre az a teljes sor vallási specialista, amelyek régebbi vallási tradíciókban megtalálhatók. A Szcientológia meggyőződéseinek és gyakorlatainak megfelelően nincs helye „gyógyítóknak” vagy „szenteknek”, és nincs szükség „prófétákra”, sem „reformerekre”. De a „pap” és a „tanító” generikus szerepe szilárdan meg van alapozva, bár a szcientológusok ezeket a vallási funkcionáriusokat lelkésznek, illetve a Szcientológia Egyház munkatársainak nevezik. A Szcientológia-lelkészeket az egyház szabályszerűen felszenteli, miután befejezték az előírt képzésüket és gyakornokságukat, és felszentelt lelkészként jogosultak vasárnapi szertartások megtartására, esketésre, keresztelésre és temetésre, valamint a spirituális auditálás és képzés megfelelő szolgáltatásainak nyújtására. A Szcientológia munkatársai különféle specializált tanítási és menedzsmentszerepekre vannak kiképezve az egyházi szervezetek különféle szintjein és kirendeltségeiben. Néhány Szcientológia-lelkész és -munkatárs a Sea Organization nevű különleges vallási rendbe tartozik, amelynek tagjai arra szerződnek, hogy egymilliárd évig szolgálnak, és együtt dolgoznak, hogy a Szcientológia-missziók és -egyházak folyamatosan vigyék felfelé az egyéneket a Hídon, ezáltal előmozdítva az egyház célját, hogy Clearré tegye ezt a bolygót és végül az univerzumot. Végül, a Szcientológia nagyon elkötelezett és képzett világiak segítségével is terjeszti a vallási meggyőződéseit és gyakorlatait, akik szintén képesek a szellemi auditálást és a megfelelő szinteket szolgáltatni a Szcientológia közönségének.

III.IV. Következtetés

Szakmai képzésem és fentebb összefoglalt tudományos kutatásaim alapján meg vagyok róla győződve, hogy a Szcientológia a szó minden tekintetében vallás. Kétségtelen, hogy a Szcientológia spirituális gyakorlatai és intézményi felépítése egyedülálló, ahogy egy olyan új valláshoz illik, amely arra törekszik, hogy a keleti vallások szellemiségét és a nyugati vallások történelmiségét egy „összfelekezeti” mozgalommá kombinálja, amely tiszteletben tartja a többi vallási hagyományt, miközben meghaladja őket. Mindazonáltal a Szcientológia egyértelműen megfelel bármely vallási tradíció tudományos igényű definíciójának, világosan követi bármely vallási törekvés céljait, és világosan megtalálhatók benne bármely vallási közösség dimenziói.

A Szcientológia egyértelműen megfelel bármely vallási tradíció tudományos igényű definíciójának, világosan követi bármely vallási törekvés céljait, és világosan megtalálhatók benne bármely vallási közösség dimenziói.

IV. A Szcientológia mint vallási imádatot folytató közösség elemzése
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE