A Szcientológia Egyházat hivatalosan elismerik vallásként Spanyolországban. 2007. október 31‑én a madridi Nemzeti Bíróság egyhangú történelmi döntéssel megerősítette a vallásszabadság jogát Spanyolországban, azáltal hogy elismerte, hogy a Spanyolországi Nemzeti Szcientológia Egyház vallásos szervezet, amely jogosult az összes abból fakadó vallásos jogra, hogy bejegyezték a Vallási szervezetek jegyzékébe.

Ez az elismerés véget vetett egy olyan korszaknak, amelyben a spanyol szcientológusok arra kényszerültek, hogy harcoljanak az őket megillető vallásszabadság jogáért. Igazolta a Spanyolországi Szcientológia Egyházat, és egy új kezdetet jelentett minden spanyol szcientológus számára.

„A bíróság úgy határozott, hogy az alpereseket fel kell mentenünk, és fenntartás nélkül fel is mentjük őket.”

Ma nincs semmi kétség a Szcientológia mint világvallás legitimitását illetőleg. A Szcientológia teljesen kifejlett a teológiáját, vallási gyakorlatát és szervezetét tekintve. A vallás több mint 11 000 Szcientológia-egyházat, -missziót és kapcsolódó szervezetet fog össze a világ országaiban.

Történelmi ítélet a vallásszabadság terén

A Szcientológia Egyházra vonatkozó ítélet számos okból rendkívül jelentőségteljes. Először, a Nemzeti Bíróság elismerte a Spanyolországi Nemzeti Szcientológia Egyház jogi státusát „vallási csoportként”, valamint annak – és egyben híveinek – alapvető jogát a vallásszabadság kollektív gyakorlására és kinyilvánítására.

Másodszor, miután a Nemzeti Bíróság megvizsgálta az eset bizonyítékait, úgy döntött, hogy nem áll fenn közrendfenntartási probléma, és hogy az egyház vallási célokat lát el a Vallásszabadságra vonatkozó alaptörvény 3.2 cikke szerint.

Harmadszor, a Nemzeti Bíróság elrendelte, hogy a vallásszabadság alapelveit és a vallásregisztrációs kritériumokat, amelyeket az Emberi Jogok Európai Bírósága kidolgozott és megfogalmazott az Európában való alkalmazásra, a spanyol Alkotmánybíróság pedig a Spanyolországban való alkalmazásra, alkalmazni kell a Szcientológia Egyházra és a Szcientológia vallásra.

A Nemzeti Bíróság tüzetesen megvizsgálta a Szcientológia Egyház alapító dokumentumait, céljait és szándékait, és egyértelműen megállapította, hogy a Spanyolországi Nemzeti Szcientológia Egyház jogosult rá, hogy a spanyol törvényeknek megfelelően vallásként bejegyezzék.

Konkrétan, a Nemzeti Bíróság megállapította, hogy a Szcientológia Egyház joga arra, hogy bejegyezzék vallási szervezetként, egy manifesztálódása a vallásszabadságra és a Szcientológia vallás kollektív gyakorlására való jogának. Ezen utóbbi következtetést levonva, a bíróság megerősítette az alapelvet:

Egy vallási szervezet lajstromba vétele magában hordozza mindenekfelett vallási csoportként való jogi státusának elismerését, azaz olyan emberek egy csoportjának azonosítását és törvényes elismerését, akik – a kényszertől való immunitást élvezve – élni kívánnak a vallásszabadság kollektív gyakorlására vonatkozó alapvető jogukkal, ahogy azt a spanyol Vallásszabadsági törvény 5.2 cikke biztosítja.

A Nemzeti Bíróság az Emberi Jogok Európai Bírósága döntéseire is támaszkodott, legfőképpen az emberi jogi bíróság 2007. április 5‑i egyhangú ítéletére – lásd Moszkvai Szcientológia Egyház kontra Oroszország –, amely megerősítette, hogy a Szcientológia Egyház jogosult a vallásszabadság által biztosított jogokra és oltalmakra, amelyeket a vallási szervezetek élveznek az Európai egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről (röviden: Emberi jogok európai egyezménye, EJEE) 9. cikke értelmében, amely egy Spanyolország által is aláírt és ratifikált nemzetközi emberi jogi egyezmény. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a vallásszabadság és pluralizmus alapvető elveit hangsúlyozta azon döntésében, miszerint fenntartja a szcientológusok és vallási szervezeteik jogát a vallásszabadsághoz.

A Nemzeti Bíróság döntése rendkívül jelentős, mert a Szcientológia Egyház vallásos szervezetként való újabb hivatalos elismerését képviseli Európában az Európai Unió egyik tekintélyes tagállama által. A Nemzeti Bíróság ítélete megköveteli, hogy a szcientológusok és vallási szervezeteik ugyanolyan jogokat és kiváltságokat élvezzenek, mint a Spanyolországban bejegyzett más vallási szervezetek tagjai.

Továbbá, az a tény, hogy a Nemzeti Bíróság a strasbourgi bíróság Moszkvai Szcientológia Egyház kontra Oroszország ítéletére támaszkodva hozta azt a határozatot, hogy a Szcientológia Egyház jogosult a vallási szervezetként való bejegyzésre Spanyolországban, demonstrálja, hogy a vallásszabadság alapvető elvei, amelyek az orosz perben kerültek megfogalmazásra, az európai közösség mind a negyvenhét tagállamára érvényesek, amelyek aláírták és ratifikálták a EJEE‑t. A Nemzeti Bíróság ítélete bizonyítékul szolgál arra, hogy a Szcientológia Egyház jogosult az EJEE‑ben garantált vallásszabadsági jogok teljes sorára minden olyan országban, amely aláírta és ratifikálta azt.

A Szcientológia joga a vallási szervezetként történő regisztrációra „a vallásszabadsághoz való jogának manifesztációjaként”

A Nemzeti Bíróság határozatában hatálytalanította az Igazságügyi Minisztérium elutasítását, hogy bejegyezze az egyházat vallási szervezetként, és megállapította, hogy a Spanyolországi Szcientológia Egyháznak joga van a vallási szervezetként történő regisztrációra „a vallásszabadsághoz való jogának manifesztációjaként”.

A spanyol bíróság megjegyezte, hogy a vallásszabadsághoz való jogot védi a spanyol Alkotmány 16. cikke. A bíróság azt is megjegyezte, hogy a Szcientológia Egyház vallási bejegyzési kérelme alapvető jogokat érintett, amelyeket az Alkotmány 10.2 cikkével összhangban, az Emberi Jogok Európai Egyezménye szerint kell értelmezni.

Annak fényében, hogy szükséges az alapvető nemzetközi emberi jogi hatóságok követése, a spanyol bíróság a vallásszabadságra vonatkozó olyan kulcsfontosságú alapelvekre is támaszkodott, amelyeket az Emberi Jogok Európai Bírósága dolgozott ki és fogalmazott meg. A bíróság megjegyezte, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága kijelentette, hogy az EJEE 9. cikke által védett vallásszabadság „a demokratikus társadalom egyik pillérének minősül”, és hogy ez a szabadság összefüggésbe hozandó a vallásos pluralizmus biztosításának szükségességével. A bíróság megjegyezte azt is, hogy „a vallásszabadság joga az EJEE kontextusában kizár mindennemű értékelést az állam részéről a vallásos meggyőződések vagy azok kifejezésmódjának legitimitására vonatkozóan”. A bíróság ezenkívül azon álláspontjának is hangot adott, miszerint a „semlegesség és elfogulatlanság kötelessége”, amelyet az EJEE 9. cikke előír, „összeegyeztethetetlen a meggyőződések legitimitásának ilyetén kiértékelésével”.

Jelentős tény, hogy a spanyol bíróság megállapította, hogy a vallásszabadságnak ezek az alapvető elvei a közelmúltban „meg lettek erősítve” az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteiben, többek között a Moszkvai Szcientológia Egyház kontra Oroszország ügyben hozott strasbourgi határozatban.

A bíróság ezután megállapította, hogy a spanyol Alkotmánybíróság a 2001. február 15‑i (46/01) döntésében meghatározta a kritériumokat a strasbourgi bíróság által kidolgozott alapvető elvek értelmezésére a vallásszabadsággal kapcsolatos esetekben. A bíróság ezeket a kritériumokat a következőkben foglalta össze:

  • Egy vallási szervezet jogi státusának elismerése mint „vallási csoport” és „a vallásszabadság kollektív gyakorlására való alapvető jog, ahogy azt a spanyol Vallásszabadsági törvény 5.2 cikke biztosítja”, kényszer nélkül.
  • A szervezet bejegyzése révén biztosított vallási szervezet „státus” átfogó, és nem kizárólag a vallási szervezet legitimitását hivatott elismerni. Azonkívül védelmezi a konkrét vallási manifesztációkat is, amelyeket „a csoport vagy a bejegyzett közösség tagjai végrehajtanak alapvető jogaik gyakorlása során”, annak biztosítására, hogy „elősegítsék számukra a vallásszabadság kollektív gyakorlását mindennemű kényszer, akadályoztatás vagy megzavarás nélkül”.
  • A regisztrációs eljárás „nem ruházza fel az államot” semmilyen hatalommal arra, hogy értékelést végezzen a vallási meggyőződések vagy ezen meggyőződések kifejezésére használt módszerek legitimitását illetően.
  • Minthogy a regisztráció a vallásszabadság lényeges megnyilvánulása, az állam részéről tett bármilyen kísérlet e jog korlátozására szigorú vizsgálat tárgya; ennek megfelelően a regisztrációért felelős hatóságok nem gyakorolhatnak diszkrecionális hatalmat a bejegyzés megtagadására, „hanem eljárásuk szabályozás tárgya”.

A vallásszabadság ezen alapvető elveit és a vallásregisztrációs kritériumokat a jelen jogesetre alkalmazva, a bíróság megvizsgálta a bizonyítékokat, amelyek dokumentálják a Szcientológia vallás alapítását vagy megalapozását Spanyolországban, vallásos céljait, vallási tevékenységeit és szertartásait, működési szabályait, szervezeteit és menedzsmentközpontjait.

Nem áll fenn közrendsértés

Mindemellett a Vallásszabadságra vonatkozó alaptörvény 3.2 cikke szerint a bíróság megvizsgálta a dokumentumokat annak megállapítására, hogy az állam korlátozhatja‑e az egyház jogát a vallásszabadságra a közrend érdekében, vagy annak okán, hogy az egyház nem vallásos célokat követ. A bíróság megállapította, hogy nincs ilyen bizonyíték:

A határozott következtetés, miszerint vallási szervezetnek tekintendő, egyértelmű a működési szabályaiból, valamint bemutatott doktrínáiból és tanításaiból, továbbá abból a tényből, hogy felépítése hasonló más egyházakéhoz, amelyek jogosan bekerültek a hivatalos jegyzékekbe hasonló jogrendszerű és kultúrájú országokban.

Ezen megállapítások alapján a bíróság „megítélte neki [Spanyolországi Nemzeti Szcientológia Egyháznak] a jogot, hogy az Igazságügyi Minisztérium felvegye a vallási szervezetek jegyzékébe”.

Folyomány: a regisztrációból következő alapvető jogok

A spanyol Nemzeti Bíróság határozata, miszerint a Szcientológia Egyházat „vallási csoportként” kell kezelni, amely jogosult az ilyen csoportoknak kijáró jogokra és védelemre az Európai egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről és a spanyol Alkotmány értelmében, egy újabb olyan bírósági döntés, amely elismeri, hogy a Szcientológia Egyházat nem lehet más vallási szervezetektől eltérően kezelni, és hogy az egyház és hívei jogosultak a vallásszabadság jogára, amelyet védenek a nemzetközi emberi jogi törvények és a nemzeti törvények.

Azt is fontos megjegyezni, hogy Spanyolországban számos alapvető jog ered a vallási regisztrációból. A spanyol Alkotmánybíróság 2001. február 15‑i döntésében azonosított a regisztrációval járó több kulcsfontosságú előnyt, beleértve a „tiszteletet tanúsító hozzáállást a hitvallás és a vallási gyakorlatok irányában” az állam részéről, a vallásos gyakorlatok „kötelező védelmét” az állam részéről és a Szcientológia Egyháznak és híveinek kijáró vallásszabadság jogának „tényleges és hatékony garanciáját” az állam részéről. Az Alkotmánybíróság az alábbiakat is megállapította:

  • Az elismerés egy vallási szervezet számára egy adott státust nyújt. Ez a Vallásokra vonatkozó alaptörvény 6.1 cikke által garantált teljes függetlenségben nyilvánul meg. E paragrafus szerint a vallási intézmények vagy felekezetek „megállapíthatják saját szervezeti és működési szabályaikat és személyzeti összetételüket”. Az önszabályozás magában foglalhatja a céljaik megvalósítására létrehozott intézmények struktúrájának meghatározását.
  • Az elismerés biztosítja az ilyen szervezetek számára a vallásos hitük irányába tanúsított „kijáró tiszteletet”. Az elismerés konkrét védelmet is nyújt azokkal szemben, akik „erőszakkal fenyegetik, háborgatják, megakadályozzák, félbeszakítják vagy megzavarják az Igazságügyi Minisztérium megfelelő nyilvános jegyzékébe felvett vallási felekezetek tevékenységeit, működését, szertartásait vagy manifesztációit…”.
  • Az elismerés megalapozza, hogy „házasságkötés is végezhető, amint azt a bejegyzett vallásfelekezetek meghatározzák, az állammal kötött megállapodás feltételeivel összhangban vagy a törvényhozása által engedélyezett módon”, és ezzel megadja bármely megalapozott vallásos szertartás formájában kötött házasság polgárjogi érvényességét, a törvényben meghatározott módon.
  • A bejegyzés alapot biztosít olyan intézkedések meghozásához, amelyek „szükségesek a vallási segítségnyújtáshoz a katonai, kórházi, egészségügyi, börtön- és más létesítményekben, valamint a vallási képzéshez az állami oktatási központokban”.

A spanyol szakértők egyetértenek: a Szcientológia világvallás

A Nemzeti Bíróság ítélete megerősíti az összehasonlító vallástudomány, vallástörténet, vallási tanulmányok és szociológia területén munkálkodó legnagyobb spanyolországi szaktekintélyek megfontolt álláspontját, akik egytől egyig egyetértenek azzal, hogy a Szcientológia vallás. Azon neves spanyol tudósok között, akik erre a következtetésre jutottak, van Urbano Alonso Galán, a filozófia doktora és a teológia licenciátusa, Gergely Egyetem és Szent Bonaventura Pápai Egyetem, Róma (Szcientológia: egy igazi vallás), és Dionisio Llamazares, az egyházjog professzora, Complutense de Madrid Egyetem (Vallási felekezetek jogi tanulmánya a spanyol jogrendben).

Dr. Galán az egyik legnagyobb vallástudós a világon, aki moderátorként szolgált ökumenikus kongresszusokon a Vatikán rendelkezése alapján, valamint XXIII. János pápával és VI. Pál pápával dolgozott vallásos ügyeken. A Szcientológiát sok‑sok éven át tanulmányozta az írások elemzése és vallási szertartások és gyakorlatok megfigyelése útján számos országban. Az alábbi következtetést vonja le:

Teológusi és filozófusi nézőpontomból, és miután írásain és gyakorlatain keresztül tanulmányoztam a Szcientológia vallást, határozottan meg tudom erősíteni, hogy a Szcientológia a szó legteljesebb értelmében vallás. Egy összetett meggyőződésrendszer által egyesített, a végtelent, a szentet kereső és az embert az istenivel megfelelő kapcsolatba helyezni törekvő személyek közössége – ezzel találkozunk a Szcientológia vallás hitelveinek és gyakorlatainak vizsgálatakor.

A vezető spanyol szakértők ezen következtetése, miszerint a Szcientológia vallás, a világ más országai legnagyobb szakértőinek véleményét tükrözi. (Lásd Szakértők megállapítják, hogy a Szcientológia valódi világvallás)

A Szcientológia egy világvallás, amely ma egyre növekszik szerte a világon és Spanyolországban is. Jelenleg Spanyolország szcientológusok ezreinek otthona, akik vallásukat a Szcientológia egyházaiban, misszióiban és kapcsolódó csoportjaiban gyakorolják országszerte.

Következtetés

A madridi Nemzeti Bíróság 2007. október 31‑i ítélete, amely elismerte a Spanyolországi Nemzeti Szcientológia Egyház jogát arra, hogy bejegyezzék vallási szervezetként, megerősíti és végérvényesen kinyilvánítja, amit emberi jogi szakértők, tudósok és számos nemzetközi és országos bíróság már megállapított: a Szcientológia hiteles vallás, és a Szcientológia Egyház egy vallási közösség, amely jogosult az emberi jogok teljes sorára, amelyek az ilyen szervezeteket és híveiket megilletik.

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE