L. Ron Hubbard 1954‑ben írta a Szcientológia Axiómáit, melyekben összesűrített minden korábbi axiómát és logikai következtetést. Ezek az Axiómák igazságok, amelyeket az élet egésze bizonyít, és amelyek a bölcsesség legtömörebb összefoglalását képezik az emberi szellem természetével kapcsolatban.

1. Axióma

Az Élet alapvetően egy Statikum.

Meghatározás: Az Életstatikumnak nincs tömege, mozgása, hullámhossza, nincs elhelyezkedése a térben vagy az időben. Megvan az a képessége, hogy posztuláljon és érzékeljen.

2. Axióma

A Statikum képes konsziderációkra, posztulátumokra és véleményekre.

3. Axióma

A tér, az energia, a tárgyak, a forma és az idő azoknak a konsziderációknak az eredménye, amelyeket a Statikum hozott létre, és/vagy amelyekkel egyetértett, vagy nem, és azok kizárólag azért érzékelhetők, mert a Statikum úgy határoz, hogy képes őket érzékelni.

4. Axióma

A tér egy dimenzióval bíró nézőpont.

5. Axióma

Az energia térben posztulált részecskékből áll.

6. Axióma

A tárgyak csoportosított részecskékből állnak, valamint szilárd tömegekből is.

7. Axióma

Az idő alapjában véve posztulátum arról, hogy a tér és a részecskék fennmaradnak.

8. Axióma

Az idő látszólagossága a részecskék helyzetének változása a térben.

9. Axióma

A változás az idő elsődleges megnyilvánulása.

10. Axióma

A legmagasabb rendű cél ebben az Univerzumban: teremteni egy hatást.

11. Axióma

Négy olyan konszideráció van, ami létállapotokat eredményez:

a) As-isness: a közvetlen teremtés állapota fennmaradás nélkül, és ez az a létállapot, ami a teremtés és a pusztítás pillanatában áll fenn, és ami abban különbözik a többi konsziderációtól, hogy nem tartalmaz túlélést.

b) Alter-isness: az a konszideráció, ami változtatást – és ennélfogva időt és fennmaradást – vezet be egy As-isnessbe, hogy fennmaradást érjen el.

c) Isness: a létezés látszólagossága, amit egy As-isness folyamatos megmásítása idézett elő. Ezt, ha egyetértünk benne, Realitásnak nevezzük.

d) Not-isness: az Isness kezelésére tett erőfeszítés azáltal, hogy erő alkalmazásával csökkentjük annak állapotát. A Not-isness egy látszólagosság, és nem képes teljesen legyőzni az Isnesst.

12. Axióma

Minden univerzum elsődleges feltétele, hogy két tér, energia vagy tárgy nem foglalhatja el ugyanazt a teret. Ennek a feltételnek a megszegésével (tökéletes duplikátum) bármely univerzum látszólagossága, illetve az univerzum bármely részének a látszólagossága törlődik.

13. Axióma

A fizikai univerzumban az Akcióciklus a következő: Teremtés, Túlélés, Pusztítás.

14. Axióma

A túlélés Alter-isness és Not-isness útján valósul meg, amellyel megkapjuk az időként ismert fennmaradást.

15. Axióma

A teremtés egy As-isness posztulálásával érhető el.

16. Axióma

A teljes pusztítás egy létező dolog és részei As-isnessének posztulálásával érhető el.

17. Axióma

A Statikum, miután As-isnesst posztulált, Alter-isnesst gyakorol, és így megvalósítja az Isness látszólagosságát, és így Realitást ér el.

18. Axióma

A Statikum, miközben Not-isnesst gyakorol, nemkívánatos létezések fennmaradását okozza, és így irrealitást idéz elő, ami magában foglalja a feledékenységet, öntudatlanságot és más nemkívánatos állapotokat.

19. Axióma

Ha elérjük, hogy a Statikum bármilyen állapotot olyannak nézzen meg, ahogy van (As-is), az megszünteti annak az állapotnak az értékét.

20. Axióma

Ha elérjük, hogy a Statikum egy tökéletes duplikátumot készítsen, az egy létező dolog vagy a dolog egy részének megszűnéséhez vezet.

A tökéletes duplikátum nem más, mint újbóli megteremtése a tárgynak, a tárgy energiájának és terének a saját energiáját használva a saját terében és saját idejében. Ez megsérti azt a feltételt, hogy két tárgy nem foglalhatja el ugyanazt a teret, és ez a tárgy eltűnését okozza.

21. Axióma

A Megértés Affinitásból, Realitásból és Kommunikációból áll.

22. Axióma

Not-isness gyakorlása csökkenti a Megértést.

23. Axióma

A Statikum képes a teljes Tudóságra. A teljes Tudóság teljes ARK-ból állna.

24. Axióma

A teljes ARK a létezés összes mechanikus állapotának eltűnését idézné elő.

25. Axióma

Az Affinitás viselkedések olyan skálája, ami a Statikum együttlétezésétől a távolság és energia közbeiktatása által eltávolodik, hogy identitást teremtsen, egészen egy közvetlen közelségig, ami viszont rejtély.

Az Isness (Beingness) és a Not-isness (a Létezés – „Be” – visszautasítása) gyakorlása által az elkülönülés a teljes azonosítás Tudóságától halad lefelé, egyre nagyobb távolság és egyre kevesebb duplikáció bevezetésén át a Nézőség, Emocionálóság, Erőfeszítőség, Gondolkodóság, Szimbolizálóság, Evőség és Szexelőség állapotán keresztül, és eljut a Nemtudóságig (Rejtélyig). Amíg a Rejtély szintjét el nem éri valaki, még lehetséges némi kommunikáció, de még a Rejtély szintjén is folytatódik a próbálkozás a kommunikációra. Egy egyén esetén itt egy fokozatos távolodás történik attól a hittől, hogy valaki képes lehet a teljes Affinitásra, le egészen addig a meggyőződésig, hogy minden teljes Rejtély. Minden egyén megtalálható valahol ezen a Tudás–Rejtély-skálán. Az eredeti emberi értékelés táblázata ennek a skálának az Emóció része volt.

26. Axióma

A Realitás a létezés egyetértésen alapuló látszólagossága.

27. Axióma

Egy Valóság létezhet valaki számára egyénileg, de ha mások is egyetértenek vele, akkor Realitásnak mondható.

A Realitás anatómiája az Isnessben rejlik, ami As-isnessből és Alter-isnessből tevődik össze. Az Isness látszat, nem Valóság. A Valóság az As-isness megmásítása, úgy, hogy fennmaradás jöjjön létre.

Az irrealitás a Not-isness gyakorlásának következménye és látszólagossága.

28. Axióma

A Kommunikáció az a konszideráció és akció, hogy egy impulzust vagy részecskét egy bizonyos távolságon keresztül átjuttatunk az eredetpontból a fogadópontba, azzal a szándékkal, hogy a fogadópontban létrejöjjön a duplikációja és megértése annak, ami az eredetpontból kiindult.

A Kommunikáció Formulája: Ok, Távolság, Okozat Szándékkal, Figyelemmel és Megértéssel párosuló Duplikációval.

A Kommunikáció alkotórészei a következők: Konszideráció, Szándék, Figyelem, Ok, Eredetpont, Távolság, Okozat, Fogadópont, Duplikáció, Megértés, az impulzus vagy a részecske Sebessége, Semmiség vagy Valamiség.nem-Kommunikáció Korlátokból áll. A Korlátok Térből, Közbeékelt dolgokból (például gyorsan mozgó részecskékből álló ernyők és falak) és Időből állnak. Egy kommunikációnak meghatározás szerint nem kell kétirányúnak lennie. Amikor egy kommunikációt viszonoznak, a Formula megismétlődik azzal, hogy a Fogadópont most Eredetponttá válik, az előző Eredetpont pedig Fogadóponttá válik.

29. Axióma

Ahhoz, hogy egy As-isness fennmaradását okozza, a személynek más alkotót kell a teremtéshez rendelnie, mint önmagát. Máskülönben, ha ránézne, annak a dolognak az eltűnését okozná.

Bármilyen tér, energia, forma, tárgy, egyén vagy fizikai univerzumbeli állapot csak akkor létezhet, ha az eredeti As-isness meg lett másítva, nehogy egy futó pillantás eltüntesse. Más szóval, bárminek, ami fennmarad, egy „hazugságot” kell tartalmaznia, hogy az eredeti konsziderációt ne duplikálhassák teljes mértékben.

30. Axióma

Az auditálás általános szabálya, hogy bármit, ami nem kívánatos, és mégis fennmarad, alaposan meg kell nézni, és akkor el fog tűnni.

Ha csak részlegesen nézzük meg, legalább az intenzitása csökkenni fog.

31. Axióma

Mind a Jóság és a Rosszaság, mind a Szépség és a Csúnyaság egyaránt konsziderációk, és nincs más alapjuk, mint a vélemény.

32. Axióma

Bármi, amit nem figyelnek meg közvetlenül, az hajlamos fennmaradni.

33. Axióma

Minden As-isness, amit Not-isness-szel (erővel) megmásítanak, hajlamos a fennmaradásra.

34. Axióma

Minden Isness, ha erővel megmásítják, hajlamos a fennmaradásra.

35. Axióma

A Végső Igazság egy Statikum.

A Statikumnak nincs tömege, jelentése, mobilitása, nincs hullámhossza, ideje, elhelyezkedése a térben, és nincs tere.

Technikai kifejezéssel élve: ez az „Alapigazság”.

36. Axióma

A hazugság egy második posztulátum, állítás vagy állapot, amely arra szolgál, hogy elfedjen egy elsődleges posztulátumot, lehetővé téve ezzel annak megmaradását.

Példák:

Sem az igazság, sem a hazugság nem jelenti egy részecske mozgását vagy megváltoztatását egyik helyzetből a másikba.

A hazugság annak állítása, hogy egy részecske, amely elmozdult, nem mozdult el, vagy annak állítása, hogy egy részecske, amely nem mozdult el, elmozdult.

Az alapvető hazugság az, hogy egy konsziderációt, amelyet létrehoztak, nem hoztak létre, vagy hogy az másmilyen volt.

37. Axióma

Ha az elsődleges konsziderációt megmásítjuk, de az továbbra is létezik, akkor a megmásító konszideráció fennmaradását érjük el.

Minden fennmaradás az Alapigazságtól függ, de fennmaradni a megmásító konszideráció fog, mert az Alapigazságra nem jellemző sem az, hogy fennmarad, sem az, hogy nem marad fenn.

38. Axióma

1: A butaság a konszideráció nem tudott volta.

2: Mechanikai meghatározás: A butaság az idő, hely, forma és esemény nem tudott volta.

1: Az Igazság a pontos konszideráció.

2: Az Igazság a pontos idő, hely, forma és esemény.

Így tehát azt látjuk, hogy az Igazság felfedezésének elmulasztása butaságot okoz.

Így tehát – tényleges kísérletek alapján – azt látjuk, hogy az Igazság felfedezése As-isnesst eredményezne.

Így tehát azt látjuk, hogy egy Végső Igazságnak nem lenne ideje, helye, formája vagy eseménye.

Így aztán azt érzékeljük, hogy fennmaradást csak úgy tudunk elérni, ha elleplezünk egy igazságot.

A hazugság az idő, hely, esemény vagy forma megmásítása.

A hazugságból Alter-isness lesz, butasággá válik.

(Az esetek feketesége az eset saját hazugságainak vagy mások hazugságainak felhalmozódása.)

Bárminek, ami fennmarad, el kell kerülnie az As-isnesst. Így tehát bárminek, ahhoz, hogy fennmaradjon, hazugságot kell tartalmaznia.

39. Axióma

Az élet problémákat vet fel, hogy megoldja őket.

40. Axióma

Bármely problémának ahhoz, hogy probléma legyen, hazugságot kell tartalmaznia. Ha igazság lenne, megsemmisülne.

A legjobban egy „megoldhatatlan probléma” maradna fenn. Ez tartalmazná a legnagyobb számú megmásított tényt is.

Ahhoz, hogy problémát hozzunk létre, Alter-isnesst kell bevezetnünk.

41. Axióma

Amibe Alter-isnesst vezetünk be, az problémává válik.

42. Axióma

mest (Matter, Energy, Space, Time = Anyag, Energia, Tér, Idő) azért marad fenn, mert probléma.

Azért probléma, mert Alter-isnesst tartalmaz.

43. Axióma

Az idő a valótlanság elsődleges forrása.

Az idő az egymást követő konsziderációk alkotta valótlanságot állítja.

44. Axióma

A Thétának (a Statikumnak) nincs elhelyezkedése az Anyagban, Energiában, Térben vagy az Időben. Képes a konsziderációra.

45. Axióma

A Théta képes azt a konsziderációt hozni, hogy elhelyezkedik a térben, és abban a pillanatban el is helyezkedik, és ennek mértékében problémává válik.

46. Axióma

A Théta a saját konsziderációi által problémává válhat, de akkor mest-té válik.

Egy probléma valamilyen mértékben mest.mest igenis egy probléma.

47. Axióma

A Théta képes a problémák megoldására.

48. Axióma

Az élet egy olyan játszma, amelyben a Théta mint Statikum megoldja a Théta mint mest alkotta problémákat.

49. Axióma

Ahhoz, hogy bármely problémát megoldhassunk, csak az kell, hogy inkább váljunk thétává, a megoldóvá, mint thétává, a problémává.

50. Axióma

A Thétának mint mest-nek olyan konsziderációkat kell tartalmaznia, amelyek hazugságok.

51. Axióma

A posztulátumok és az élő kommunikáció – mivel nem mest-ből vannak, hanem fölötte állnak annak – változást hozhatnak létre a mest-ben anélkül, hogy a mest fennmaradását hoznák létre. Így megvalósulhat az auditálás.

52. Axióma

A mest olyan mértékben marad fenn és szilárdul meg, amilyen mértékben nem adnak neki életet.

53. Axióma

Az adatok elrendezéséhez egy Stabil Adatra van szükség.

54. Axióma

A nyolc dinamikán való épelméjű reakcióhoz egyaránt szükség van a zűrzavar tolerálására és egy közös megegyezéssel kijelölt Stabil Adatra, amelyhez hozzárendezhetjük a zűrzavarban lévő adatokat. Ez adja az épelméjűség meghatározását.

55. Axióma

Az Akcióciklus konszideráció. A Teremtés, Túlélés, Pusztítás, az Akcióciklus, amelyet a GE elfogad, csupán konszideráció, amelyet a thetán meg tud változtatni azáltal, hogy új konsziderációt vagy más akcióciklusokat hoz létre.

56. Axióma

A théta rendet visz a káoszba.

Folyomány: A káosz rendezetlenséget visz a thétába.

57. Axióma

A rend akkor mutatkozik meg, amikor a Kommunikáció, a Kontroll és a Havingness a théta rendelkezésére áll.

Meghatározások:

Kommunikáció: Gondolatok kölcsönös cseréje téren keresztül.

Kontroll: Határozott posztulálás, amely nem más, mint szándék és annak végrehajtása.

Havingness: Az, ami lehetővé teszi a tömeg és nyomás megtapasztalását.

58. Axióma

Az intelligenciát és ítélőképességet a relatív fontosságok kiértékelésének képességével mérjük.

Folyomány: A fontosságok és nemfontosságok kiértékelésének képessége a legmagasabb szintű képesség a logikában.

Folyomány: Az azonosítás a fontosság monoton hozzárendelése.

Folyomány: Az azonosítás az idő-, elhelyezkedés-, forma-, összetétel- vagy fontosságbeli különbségek kiértékelésére való képtelenség.

A fentiek összefoglalják a létezés állapotait, amelyek használhatók teremtésre, fennmaradás okozására vagy pusztításra.

MIUTÁN EGYETÉRTETT A MECHANIKÁKKAL, ÉS BETARTJA AZ EGYETÉRTÉSEKET, A THETÁN MÉG MEGSZÁMLÁLHATATLANUL SOK POSZTULÁTUMOT TUD LÉTREHOZNI, AMELYEK AZUTÁN ELLENTMONDÁSOSSÁGUK ÉS BONYOLULTSÁGUK MIATT MEGTEREMTIK AZ EMBERI VISELKEDÉST, ANNAK FENNMARADÁSÁT OKOZZÁK, ÉS ELPUSZTÍTJÁK.

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE